Advertisement

De periode 1889-1925. Mary Ellen Richmond

  • Louwerus Jan Jagt

In dit hoofdstuk gaat het om de betekenis van de persoon en het werk van Mary Richmond (1861-1928), die algemeen beschouwd wordt als de grondlegster van het social casework. Het schetst een beeld van de periode waarin Richmond leefde en van haar persoonlijke achtergrond voor zover die van invloed was op haar werk. Aan de orde komen haar loopbaan bij verschillende Charity Organization Societies (COS), de Russell Sage Foundation en de invloeden die de aan de Harvard School of Medicine verbonden arts dr. R. Cabot had op haar werk. Richmond kreeg te maken met de opvattingen die toentertijd binnen de ‘charities’ bestonden over de armen en over de manier waarop die het beste konden worden geholpen. Ten dele kon zij zich daarin vinden, maar zij verzette zich onder meer tegen het maken van een scherp onderscheid tussen waardige en onwaardige armen. Ze zocht en vond werkwijzen om de behoeftige persoon te zien in wisselwerking met zijn situatie en de sterke kanten in het omgevingsveld in beeld te brengen. Dit met de bedoeling om door persoonlijke interventie van een hulpverlener de arme te helpen omgevingsbronnen te benutten en over het geheel genomen ‘zichzelf te helpen’. Ingegaan wordt op haar magnum opus ‘Social Diagnosis dat in 1917 verscheen en op What is Social Casework? uit 1922. Social Diagnosis was de eerste systematische beschrijving van de beginfase van het caseworkproces en had grote invloed op de toenmalige uitvoeringspraktijk.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations