Advertisement

Onderzoeken naar het taakgerichte model

  • Louwerus Jan Jagt

Uit de voorafgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat ontwerpers en gebruikers van het taakgerichte model grote waarde toekennen aan kennis die wordt verkregen door middel van onderzoek. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar TGH; daaraan is tot nu toe al vaak gerefereerd (niet alles wat in hoofdstuk 9 naar voren gebracht is, zal hier terugkomen). Een rol speelt zeker dat William Reid als hoogleraar niet alleen expert was op het vlak van social welfare maar ook op het vlak van social research. Behalve over social work publiceerde hij verschillende gezaghebbende en internationaal bekende werken over social workonderzoek, samen met Smith (1989), met Fortune (1999) en met Kirk (2002). Hij was thuis in de social workpraktijk, werkte ook jarenlang als uitvoerend maatschappelijk werker, kortom hij was ‘practitioner’ en researcher. De levenslange betrokkenheid van William Reid1 loopt als een rode draad door de (onderzoeks)geschiedenis van TGH, maar met hem waren en zijn tal van andere onderzoekers van TGH actief. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeken die naar het taakgerichte model zijn gedaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations