Advertisement

Het werkmodel van TGH nader bekeken

  • Louwerus Jan Jagt
Chapter

Vanaf nu wordt de al eerder gebruikte afkorting TGH frequent gebruikt als aanduiding van taakgerichte hulpverlening. Dit kortheidshalve, maar ook omdat deze aanduiding in de Nederlandse situatie gebruikelijk is, vanwege de publicaties van Jagt en Jagt die sinds 1990 verschenen en de afkorting introduceerden. Het elfde hoofdstuk biedt een overzicht van vooral de praktische kant van het werkmodel van TGH, zoals het in de literatuur tot en met 2004 uit de verf komt; de laatste uitgave van het boek van Jagt en Jagt (2004a) is daarbij benut als een belangrijke bron. Wat gebeurt in de begin-, middenen eindfase van een TGH-traject komt naar voren op een wijze die bij alle auteurs over het taakgerichte model herkenbaar en terug te vinden is. Indien relevant is aangegeven waar met name genoemde auteurs van mening verschillen of nuanceringen aanbrengen. Begonnen wordt met een profiel van TGH, inclusief een schematisch overzicht van het basale werkmodel, dat in het vervolg van dit hoofdstuk wordt uitgewerkt. Aan het eind van het hoofdstuk worden varianten van dit basale werkmodel besproken, zoals die zijn uitgewerkt voor verschillende problemen, verschillende doelgroepen, systemen en contexten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations