Advertisement

Meer theorie voor de taakgerichte praktijk

  • Louwerus Jan Jagt

In voorafgaande hoofdstukken is al veel aan de orde geweest dat licht werpt op de theoretische plaatsbepaling van het taakgerichte model. In dit hoofdstuk worden hierop aanvullingen gegeven, voornamelijk op basis van literatuur uit de jaren 1978-2007.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations