Advertisement

Themakeuze, verantwoording en opzet

  • Louwerus Jan Jagt

Dit hoofdstuk begint met een verantwoording van het waarom van dit proefschrift. Beschreven wordt welke overwegingen en ervaringen hebben geleid tot de keuze om een onderzoek in te stellen naar de bronnen en de ontwikkeling van het taakgerichte model in hetmaatschappelijk werk, ofwel het taakgericht casework. Omdat de ontstaansgeschiedenis met tal van vezels verbonden is met ontwikkelingen in de armenzorg en met eerdere caseworkmodellen, wordt daarmee gestart. Onderwerp van het proefschrift is dus niet alleen het taakgerichte model maar uitdrukkelijk ook de voorgeschiedenis ervan, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations