Advertisement

Jouw plaats in de hiërarchie

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Chapter
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Hoe verhouden jouw taken en werkzaamheden zich tot elkaar?

 • Wat zijn de lusten en de lasten van het werk?

 • Hoe zijn macht en invloed verdeeld in de organisatie?

Leerdoelen

 • Inzicht in posities op het werk.

 • Inzicht in machtsverhoudingen in de organisatie.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van adequaat medewerkerschap binnen een organisatie. Onder adequaat medewerkerschap verstaan we: blijk geven van een efficiënte en effectieve werkbenadering, als teamlid op zowel taak-, persoons- als contextgerichte wijze reflecteren op de werkprocessen en eventuele verbetervoorstellen doen. Tevens verstaan we daaronder het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en onderhouden van een professionele werkhouding.

 • Probleemgericht werken. Het gebruik van je kennis, inzicht, houding en vaardigheden bij het definiëren en oplossen van problemen in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations