Advertisement

Personeel

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Hoe kom je aan een werkplek?

 • Hoe ziet de inwerkperiode eruit?

 • Welke loopbaangesprekken kom je tegen?

Leerdoelen

 • Inzicht in hoe een sollicitatie in zijn werk gaat.

 • Kennis van de betekenis van verschillende loopbaangesprekken: sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, evaluatiegesprek en exitgesprek.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van adequaat medewerkerschap binnen een organisatie. Onder adequaat medewerkerschap verstaan we: blijk geven van een efficiënte en effectieve werkbenadering, als teamlid op zowel taak-, persoons- als contextgerichte wijze reflecteren op de werkprocessen en eventuele verbetervoorstellen doen. Tevens verstaan we daaronder het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en onderhouden van een professionele werkhouding.

 • Sociaal-communicatieve bekwaamheid. Intern en extern kunnen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations