Advertisement

Teamfunctioneren

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat is het nut van samenwerking in een organisatie?

 • Wat is een goede samenstelling van teams?

 • Welke teamrollen kun je onderscheiden?

 • Hoe verloopt de mondelinge en schriftelijke communicatie in de organisatie?

 • Op welke wijze kan kritiek bijdragen tot betere samenwerking?

 • Wat is de rol van conflicten in een organisatie?

 • Hoe vindt besluitvorming plaats?

 • Wat zijn zelfsturende teams en hoe kunnen zij een rol spelen in professionele organisaties?

Leerdoelen

 • Kennis van de begrippen met betrekking tot de organisatieprocessen in een instelling: samenwerking, besluitvorming, mondelinge en schriftelijke communicatie, werkoverleg, teamvergadering.

 • Inzicht in de eigenaardigheden van teamsamenwerking.

 • Inzicht in problematische processen: kritiek uiten, conflict en conflictoplossing.

 • Knelpunten en problemen in organisaties kunnen signaleren en analyseren.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations