Advertisement

Soorten organisaties en instellingen

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Chapter
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Welke indelingscriteria zijn er voor organisaties in het algemeen?

 • Welke indelingscriteria zijn er voor dienstverlenende organisaties?

 • Wat zijn de rechtsvormen van instellingen?

Leerdoelen

 • Organisaties kunnen indelen naar doelstelling, grootte en andere kenmerken.

 • Dienstverlenende organisaties kunnen indelen naar kerntaak, effecten, waarden en verwachtingen.

 • Onderscheid zien in instellingen naar soort taak en mate van professionalisering.

 • Het verschil kennen tussen de verenigings- en de stichtingsvorm.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van adequaat medewerkerschap in een organisatie. Onder adequaat medewerkerschap verstaan we: blijk geven van een efficiënte en effectieve werkbenadering, als teamlid op zowel taak-, persoons- als contextgerichte wijze reflecteren op de werkprocessen en eventuele verbetervoorstellen doen. Tevens...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations