Advertisement

Beleid en kwaliteit

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Hoe kan de organisatie inspelen op de markt, op de politiek en op andere omgevingsfactoren?

 • Hoe kunnen management en medewerker het gebruik van de middelen optimaliseren?

 • Welke visies op kwaliteit zijn er te onderscheiden en hoe werken organisaties aan kwaliteitsverbetering?

Leerdoelen

 • Kennis van de begrippen die slaan op management en beleid: extern en intern beleid, operationeel, tactisch en strategisch beleid, kwaliteitszorg, leiderschapsstijlen, macht en machtsverhoudingen, beleidsdocumenten, ondernemingsraad.

 • Kennis van beleidsinstrumenten en -modellen.

 • Kennis van kwaliteitssystemen.

 • Kennis van de wijze waarop kwaliteitsmanagement wordt ingevuld.

 • Inzicht in de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de organisatie.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van adequaat medewerkerschap binnen een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations