Advertisement

Je rechtspositie

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat zijn de rechten en plichten van de stagiair en van de medewerker?

 • Welke typen stage-, leer- of arbeidsovereenkomsten bestaan er?

 • Wat is de rol van vakbonden in het overeenkomen van een arbeidsovereenkomst?

 • Hoe worden arbeidsomstandigheden gecontroleerd?

Leerdoelen

 • Kunnen nagaan van eigen rechten en plichten.

 • Kennis van soorten arbeidsovereenkomsten.

 • Inzicht in de rol van vakbonden.

 • Inzicht in het belang van goede arbeidsomstandigheden.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van adequaat medewerkerschap binnen een organisatie. Onder adequaat medewerkerschap verstaan we: blijk geven van een efficiënte en effectieve werkbenadering, als teamlid op zowel taak-, persoons- als contextgerichte wijze reflecteren op de werkprocessen en eventuele verbetervoorstellen doen. Tevens verstaan we daaronder het leveren van een bijdrage aan het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations