Advertisement

Organisaties en instellingen

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat is een organisatie?

 • Welke ervaring heb je met organisaties?

 • Is een instelling, instituut of inrichting ook een organisatie?

 • Waarom moet je in een organisatie met anderen samenwerken?

 • Wat is het nut van organisatieleer?

Leerdoelen

 • Kennen van de gebruikelijke begrippen om organisaties te beschrijven.

 • Inzicht verkrijgen in de kenmerken van organisaties.

 • Het verschil kennen tussen organisatieleer en organisatiekunde.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties voor het werken in een organisatie in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van adequaat medewerkerschap binnen een organisatie. Onder adequaat medwerkerschap verstaan we dat je blijk geeft van een efficiënte en effectieve werkbenadering, dat je als temalid op een taak-, persoons- en contextgerichte wijze kunt reflecteren op de werkprocessen, en eventuele verbetervoorstellen kunt doen. Tevens verstaan we daaronder het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations