Advertisement

2 De individuele medewerker in een team

  • Gorry Cleven
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Een team is samengesteld uit meer dan twee individuen die op een specifieke manier met elkaar te maken hebben in een samenwerkingsverband. In dit hoofdstuk staan de individuele medewerker en zijn ontwikkeling als professional centraal. Aandacht wordt besteed aan de behoeftehiërarchie, de socialisatie en patronen die in het leven ontwikkeld zijn. Elke medewerker in een team heeft daardoor een eigen verhaal, een eigen stijl, een eigen visie. Het kunnen hanteren van deze verschillen in de samenwerking is een belangrijk aspect van de dynamiek in teams. Het hoofdstuk sluit af met een aantal werkvormen hiervoor.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations