Advertisement

3 Werken aan een project

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

In een project werk je tijdelijk met een aantal mensen aan een eenmalige opdracht. Elk project heeft een opdrachtgever, een vooraf vastgesteld budget (in uren en/of in geld), een projectwerkgroep (bestaande uit mensen met een verschillende deskundigheid, multidisciplinaire samenwerking), een projectorganisatie en een projectleider.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations