Advertisement

Toetsen zijn er in verschillende vormen: kennis-, vaardigheids- en praktijktoetsen. Sommige toetsen geven aan hoe ver je bent, andere toetsen bepalen of je verder mag met (een onderdeel) van de opleiding.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations