Advertisement

Voorbereiden op de beroepspraktijkvorming

  • Nicolien van Halem

Leerdoelen zijn doelen die jij voor het volgen van je opleiding bedenkt. Zowel voor je werk op school als in je stage.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations