Advertisement

Werken aan opdrachten op school

  • Nicolien van Halem

Een casus is een kort verhaaltje dat vragen oproept, een voorbeeldgeval. De casus helpt je na te denken over problemen die voorkomen in de praktijk van je beroep.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations