Advertisement

Samenwerken

  • Nicolien van Halem

Brainstormen is het verzamelen van zo veel mogelijk nieuwe oplossingen of ideee¨n over een onderwerp of probleem en deze mondeling aan elkaar vertellen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations