Advertisement

In dit hoofdstuk vind je de werkvormen die je gebruikt in het verandertraject. De werkvormen zijn ingedeeld naar de fasen moeten, kennen, willen en kunnen. De veranderaar gaat uit van de fase waarin de cliënt zit. Is er sprake van moeten, dan zoek je geschikte activiteiten uit die categorie. Al werkende zul je samen met de cliënt erachter komen wat de meest geschikte route is. Loopt die via kennen naar willen? Of is het zinvol om met kunnen te starten, om zo de cliënt de mogelijkheden in handen te geven om te veranderen? Bespreek samen met je cliënt hoe de route het best kan lopen en houd ruimte om daarin af te wijken als dat nodig mocht blijken. Heb je voor een fase gekozen, dan zijn er binnen die fase thema’s benoemd als ‘Zelfbeeld’, ‘Nieuw begin’, of ‘Samenwerken’. Deze thema’s geven je een richting voor de keuze van de activiteit. Schema’s zijn wat mij betreft arbitrair. Het zijn geen wetten, maar hulpmiddelen. Voor alle gegeven indelingen geldt dat je vooral gebruikt en verandert wat voor jouw situatie van toepassing is. Maak het je eigen, maar voel je vooral vrij om naar keuze te veranderen, samen te stellen en af te wisselen. Kies wat je denkt dat goed is voor het verandertraject.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ellen Budde

There are no affiliations available

Personalised recommendations