Advertisement

Hulpmiddelen in de samenwerking

  • Ellen Budde

Er zijn in project- en verandermanagement meerdere modellen ontwikkeld om naar de mensen in een organisatie en hun onderlinge samenwerking te kijken. Doel daarbij is om zo een team te kunnen samenstellen dat het meest toegerust is op haar taak. Je kunt je voorstellen dat wanneer er alleen doeners in een team zitten, dit erg handig is als er een schuurtje moet worden getimmerd, maar niet als er een concept bedacht moet worden of er nagedacht dient te worden over de implicaties van een werkwijze.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ellen Budde

There are no affiliations available

Personalised recommendations