Advertisement

Het verandertraject

  • Ellen Budde
Chapter

Laten we bij het begin beginnen. Het verandertraject begint met een probleem, een noodzaak of pijn. In de hulpverlening is dat de hulpvraag. In management kan het teruglopen van de jaarcijfers de aanleiding zijn tot een verandertraject. Altijd is er sprake van pijn en urgentie. Als ieder doordrongen is van de noodzaak, wordt er een doel of ambitie gesteld, een veranderplan opgesteld en het veranderproces gestart. Daarbij zijn de veranderstrategie, de interactie met alle betrokkenen en het leiderschap van de veranderaar doorslaggevend in het slagen van het verandertraject. Of het nu gaat om een grote multinational of een individueel traject in de welzijnszorg.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ellen Budde

There are no affiliations available

Personalised recommendations