Advertisement

Kiezen van techniek en materialen

  • Ellen Budde

Wanneer je met de deelnemers een thema gekozen hebt, volgt de keuze voor het beeldend materiaal. Er is een scala aan mogelijkheden. Op grond waarvan kies je nu een techniek of materiaal?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ellen Budde

There are no affiliations available

Personalised recommendations