Advertisement

De basisingrediënten

  • Sjef de Vries

Methoden zijn voor het uiteindelijke effect niet wezenlijk, voor de hulpverlener zijn ze echter heel belangrijk vanwege het houvast dat zij bieden in ingewikkelde processen. Eerst wordt deze tegenstrijdigheid besproken, vervolgens wordt een aantal basisstappen en principes beschreven. Het hoofdstuk besluit met een uitvoerig praktijkvoorbeeld waarin bij wijze van overzicht belangrijke ingrediënten aan bod komen die in de volgende hoofdstukken uitgebreider worden beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations