Advertisement

De hulpverlener, de cliënt en hun relatie

  • Sjef de Vries
In dit hoofdstuk sta ik stil bij de drie belangrijkste factoren die de effectiviteit van de hulpverlening bepalen:
  • de cliënt, bij wie ik het belang van zijn ‘theory of change’ zal benadrukken;

  • de hulpverlener: hoe hij zichzelf kan zijn en op een persoonlijke manier leiding kan geven aan het hulpverleningsproces;

  • een persoonlijke en betrokken werkrelatie tussen beiden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations