Advertisement

De cliënten

  • Sjef de Vries
Chapter

Hoofdstuk 1 ging over de maatschappelijke ontwikkelingen en wat die betekenen voor de methodiek van het maatschappelijk werk. Hoofdstuk 2 ging in op de psychosociale hulpverlening in de praktijk. In dit hoofdstuk komen de gebruikers naar voren: de cliënten. Er wordt uitgebreider ingegaan op twee groepen cliënten: de allochtone cliënt en de cliënt met een lage sociaaleconomische status.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations