Advertisement

Problemen en hulpverlening

  • Sjef de Vries

De psychosociale hulpverlening bepaalt het gezicht van het maatschappelijk werk en zij wordt op verschillende terreinen ingezet. In dit hoofdstuk worden psychosociale problemen en de hulpverlening daarvoor kort besproken en met cijfers toegelicht. Het besluit met het antwoord op de vraag: is de psychosociale hulp van het maatschappelijk werk effectief?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations