Advertisement

Multiprobleemgevallen en outreachend werken

  • Sjef de Vries

In dit hoofdstuk – tot stand gekomen in samenwerking met José Bijker – gaat het om de multiprobleemcliënten: de multiprobleemgezinnen en-individuen. Er wordt gekeken naar de kenmerken van deze groep, hun veerkracht en problemen. Onderzocht wordt wat er werkt en welke competenties de hulpverlener nodig heeft om effectief te zijn. Om deze doelgroep te bereiken is ‘outreachend’ werken vaak de aangewezen weg. Om zo te kunnen werken moet aan een aantal organisatorische voorwaarden zijn voldaan. Er wordt ingegaan op de wijze waarop de hulpverlener zich een eigen positie kan verwerven te midden van de diverse belangen, hoe hij zijn potentiële cliënten kan benaderen en wat hij kan doen om zijn cliënten en zichzelf gemotiveerd te houden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations