Advertisement

Effectevaluatie van kortdurend werken en cliëntbespreking

  • Sjef de Vries

In dit hoofdstuk komen drie onderwerpen ter sprake waarmee de kwaliteit van de hulpverlening verhoogd kan worden. Ten eerste een discussie over wanneer wel en wanneer niet kortdurend werken. Ten tweede hoe de hulpverlener zelf zonder veel moeite het effect van zijn hulp kan evalueren en ten slotte een vorm van cliëntbespreking die de hulpverlener kort en krachtig steunt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations