Advertisement

Probleembehandeling

  • Sjef de Vries

Dit hoofdstuk gaat over het verdere verloop van de hulpverlening. Eerst wordt ingegaan op hoe de cliënt zelf stap voor stap zijn behandeling vorm kan geven. In de gevallen waarin het oplossen van de moeilijkheden stokt omdat er problemen onder blijken te liggen komen de behandelingsaspecten van de begeleiding meer naar voren. Een ervan, confronteren, wordt uitgebreid besproken. Het hoofdstuk besluit met wat te doen bij impasses en hoe de hulpverlening af te sluiten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations