Advertisement

Probleemoplossing

  • Sjef de Vries

Nadat de cliënt duidelijk heeft gekregen wat zijn probleem is en welk doel hij na wil streven, is de volgende stap het vinden van zijn eigen oplossingen. Dat gebeurt voornamelijk door te werken met de zogenaamde uitzonderingen. Ook de hulpverlener kan via het werken met specifieke technieken oplossingen aandragen, maar of die effectief blijken hangt af van de cliënt: die moet ermee overweg kunnen. Een heel belangrijke opdracht is dan ook om telkens na te gaan of het gesprek heeft geholpen en wat beter zou kunnen helpen. Het hoofdstuk sluit af met een bespreking van de rol van oplossingen in de materiële hulpverlening.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations