Advertisement

Probleembespreking en doelformulering

  • Sjef de Vries

In deze fase is het van essentieel belang dat de cliënten voor zichzelf een doel formuleren. Vaak zijn zij zich wel bewust van wat zij niet langer willen (het probleem) maar niet van wat zij daarvoor in de plaats willen. Zich bewust worden van en formuleren wat de concrete, positieve uitkomst van de hulpverlening zou moeten zijn is dus een wezenlijke stap voor de cliënt. Daarnaast moet de hulpverlener voor zichzelf een eigen visie ontwikkelen op wat er aan de hand is en wat er bereikt zou kunnen of moeten worden, om dat zo nodig voor te kunnen leggen aan de cliënt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations