Advertisement

5 Bewaken van bewustzijn, circulatie en ademhaling en verlenen van eerste hulp

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

Reanimatie heeft tot doel om een zorgvrager die buiten bewustzijn is met afwezige circulatie en/of ademhaling ‘weer tot leven te wekken’. Of met andere woorden, reanimatie wordt toegepast bij een circulatie- en/of ademhalingsstilstand om te voorkomen dat de dood binnen enkele minuten zal intreden. De handelingen die hiervoor nodig zijn, zijn hartmassage en/of mond-op-mondbeademing. Met mond-op-mondbeademing wordt in dit cahier ook mond-op-neusbeademing bedoeld. Deze techniek kan gebruikt worden wanneer beademen via de mond niet mogelijk is. Daarnaast is het van belang om je te realiseren dat een zorgvrager met een tracheacanule of een eindstandig tracheostoma altijd op de tracheacanule of het stoma beademd moet worden (dus bijvoorbeeld mond-op-tracheacanule-beademing).

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations