Advertisement

De zorg voor de verwarde oudere cliënt

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Chapter
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

De verpleegkundige zal met het toenemen van het aantal ouderen in de zorg ook meer te maken krijgen met ouderen met een psychische stoornis. Bijvoorbeeld dementie komt bij 7% van de 65-plussers voor en bij 20% van de mensen van 80 jaar en ouder (zie www.ouderenhulp.nl). Kennis van de aandoeningen en inzicht in de gevolgen van deze aandoeningen voor het welzijn van de cliënt is daardoor voorwaardelijk voor een goede zorgverlening.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations