Advertisement

8 Kwaliteit van zorg

 • E.P. Poot

Samenvatting

De afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg verschoven van de overheid naar het veld. Dit is in gang gezet door de Kwaliteitswet zorginstellingen. Hierin wordt beschreven wat verantwoorde zorg is en dat deze wordt bereikt door bewust beleid en een kwaliteitssysteem. Een zorginstelling legt hierover verantwoording af in een kwaliteitsjaarverslag. Er zijn verschillende methoden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit zijn een klachtenregeling, melden van (bijna-)fouten, intervisie, kwaliteitsmodellen, patiëntenenquêtes, indicatoren en richtlijnen en protocollen. Het ontwikkelen van richtlijnen gebeurt door het beantwoorden van uitgangsvragen die zijn opgesteld aan de hand van een knelpuntenanalyse. Op basis van literatuuronderzoek en het raadplegen van experts worden aanbevelingen geformuleerd. Kwalitatief goede richtlijnen worden gelegitimeerd door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Literatuur

 1. Buijse AM. De juridische betekenis van richtlijnen en protocollen. ‘Met recht meer kwaliteit’. EADV-magazine 2006;21(4):192–5.Google Scholar
 2. CBO/WOK. Agree instrument voor beoordeling van richtlijnen. Utrecht/Nijmegen: CBO/WOK, 2003. Vertaling van: The AGREE Collaboration. Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) Instrument, 2001 (www.agreecollaboration.org).
 3. CBO. Decubitus, tweede herziening. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications, 2002.Google Scholar
 4. Cullum N. Evidence based nursing: uitdagingen en mogelijkheden. Anna Reynvaan Lezing 2000. Verpleegkunde Nieuws 2000.Google Scholar
 5. Duimel I. Massage to prevent pressure ulcers: knowledge, beliefs, practice and effectiveness. Thesis. Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2005.Google Scholar
 6. EPUAP. Voedingsrichtlijn voor de preventie en behandeling van decubitus. EPUAP, 2003.Google Scholar
 7. Hulsenboom MA. Decubituspreventie door de jaren heen. Een vergelijking van kennis en inzet van preventieve maatregelen bij decubitus door verpleegkundigen en verzorgenden. Master-thesis. Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2004.Google Scholar
 8. Lohr KN, Field MJ. A provisional instrument for assessing clinical practice guidelines. In: Field MJ, Lohr KN (eds). Guidelines for clinical practice. From development to use. Washington DC: National Academy Press, 1992.Google Scholar
 9. LVW. Wijkverpleegkundige standaard Decubitus. Utrecht: LVW, 2005 (http://eerstelijn.venvn.nl).
 10. NHG. NHG standaard Decubitus M70, 1999 (http://nhg.artsennet.nl).
 11. NVVA, AVVV, NPCF, Sting. Samenwerking en logistiek rond decubitus (Salode). Utrecht: NVVA, 2003 ((http://nvva.artsennet.nl).
 12. Sluijs EM, Wagner C. Kwaliteitssystemen in zorginstellingen. De stand van zaken in 2000. Utrecht: NIVEL, 2000.Google Scholar
 13. Sluijs E, Keijser A, Wagner C. Kwaliteitssystemen in zorginstellingen. De stand van zaken in 2005. Utrecht: NIVEL, 2006.Google Scholar
 14. Vriezen JA, Bont M de, Kolnaar BGM, Romeijnders ACM, Engelsman C, Germs PH, Schoonhoven L, Flikweert S. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Decubitus. Huisarts & wetenschap 2004;47(13):652-4 (http://nhg.artsennet.nl).
 15. Wijmen FCB van. Richtlijnen voor verantwoorde zorg. Over de betekenis van standaardisering voor patiënt, professional en patiëntenzorg. Preadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 14 april 2000.Google Scholar

Aanvullende literatuursuggesties

 1. Bekker JMA de, Borgesius HE, Eliens AM, Kooij CH van der, Schouten LMT. Kwaliteit van zorg en kwaliteitszorg. Dwingeloo: Kavanah, 2004.Google Scholar
 2. CBO. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Handleiding voor werkgroepleden. Utrecht: CBO, 2007 (www.cbo.nl).
 3. Delnoij D. Klantervaringen in de zorg meten met CQ index. Kwaliteit in beeld 2006;6:4–6.Google Scholar
 4. Everdingen JJJE van, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA, Barnveld TA van, Klundert JLM van de. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • E.P. Poot
  • 1
 1. 1.Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)Utrecht

Personalised recommendations