Advertisement

6 Ketenzorg en decubitus

Samenvatting

Ketenzorg lijkt in eerste instantie vaak een vaag en ingewikkeld begrip. Toch is het niet zo ingewikkeld als het lijkt. Kern van een goede ketenzorg is dat eenieder die deel uitmaakt van een onderdeel van de zorgketen zich realiseert dat de zorg voor de cliënt tijdig, voortdurend en afgestemd op zijn behoeften moet zijn. Juist bij overgangen van de ene naar de andere zorgsoort is het daarom van belang om goed samen te werken.

In dit hoofdstuk staat deze ketensamenwerking specifiek rond de preventie en behandeling van decubitus centraal. Een cliënt die te maken krijgt met decubitus heeft meestal ook te maken met verschillende partijen die zijn of haar zorg regelen. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het begeleiden van de overgangen in de zorg en in het zorgen voor continuïteit in de zorgverlening rond decubitus. In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij de kaders en de begrippen die van belang zijn voor het vormgeven aan goede ketensamenwerking. Per schakel in de keten wordt vervolgens gekeken naar de stand van zaken rond decubituszorg en de rol van de verpleegkundigen daarin. Het hoofdstuk wordt afgesloten met succesfactoren voor goede samenwerking en een aantal goede voorbeelden waarvan iedereen kan leren.

Literatuur

 1. Aa A van der, Konijn T. Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling. Utrecht: Lemma BV, 2001.Google Scholar
 2. Arcares et al. Op weg naar normen voor verantwoorde zorg. Utrecht: Arcares et al., 2005.Google Scholar
 3. AVVV, Algemene Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg. Utrecht: AVVV, 2004.Google Scholar
 4. Baan CA, Hutten JBF, Rijken PM (red). Afstemming in de zorg. Bilthoven: RIVM, 2003.Google Scholar
 5. Buisman J, et al. Decubituszorg voor mensen met een verstandelijke handicap. TVZ 2004;114(12):48–51.Google Scholar
 6. Carrier J. Integrated services for older people. Building a whole system approach in England. Londen: Audit commission, 2002.Google Scholar
 7. Cremers H. Ketenimplementatie in de palliatieve zorg. Scriptie. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 2006.Google Scholar
 8. Halfens R, et al. Landelijk Prevalentieonderzoek Zorgproblemen 2006. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2006.Google Scholar
 9. Heuvel W van de. Revalidatie en participatie. Oratie. Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2001.Google Scholar
 10. IGZ, Inspectie voor de gezondheidszorg. Kwaliteit palliatieve zorg aan terminale patiënten in zelfstandige hospices. Den Haag: IGZ, 2002.Google Scholar
 11. IGZ, Inspectie voor de gezondheidszorg. Ketenzorg bij chronisch zieken. Den Haag: IGZ, 2003.Google Scholar
 12. IGZ, Inspectie voor de gezondheidszorg. Somatische zorg in de GGZ. Den Haag: IGZ, 2004a.Google Scholar
 13. IGZ, Inspectie voor de gezondheidszorg. Decubitus doorgelicht: richtlijn onvoldoende in praktijk toegepast. Den Haag: IGZ, 2004.Google Scholar
 14. IGZ, Inspectie voor de gezondheidszorg. Het resultaat telt 2005. Den Haag: IGZ, 2005.Google Scholar
 15. IGZ, Inspectie voor de gezondheidszorg. Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande. Utrecht: IGZ, 2006.Google Scholar
 16. Klaucke C. Samenwerking loont. Nursing 2005;1:14–5.Google Scholar
 17. Lange J de, Staa AL van. Transities in ziekte en zorg; op zoek naar een nieuw evenwicht. Rotterdam: Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam, 2003.Google Scholar
 18. LEVV, Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging. Factsheets trends verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: LEVV, 2006.Google Scholar
 19. Litjens M, Schoonhoven L. Knelpunten en bevorderende factoren in de regionale samenwerking op het gebied van decubitus. Nijmegen: UMC Radboud, 2004.Google Scholar
 20. Most M van der. Standaard en richtlijn Decubitus LVW geautoriseerd. Tijdschrift LVW 2004;4(4):4–6.Google Scholar
 21. Nationale Denktank. Recept voor morgen. Eindrapport, 2006 (te downloaden via www.nationale-denktank.nl).
 22. NPCF, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Palliatieve zorg in de laatste levensfase. Utrecht: NPCF, 2004.Google Scholar
 23. NPCF, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Eerstelijnszorg voorop! Utrecht: NPCF, 2006.Google Scholar
 24. Pool A, et al. Met het oog op de toekomst. Utrecht: NIZW, 2001.Google Scholar
 25. Rosendal H. Ketenzorg voor chronisch zieken: mode of must. Lectorale rede. Leiden: Hogeschool, 2006.Google Scholar
 26. Schagt GEG van der. Draaiboek ‘Implementatie van het regionaal decubitusprotocol in Gooi zuid’. Hilversum: Stichting transmurale zorg Gooi en Vechtstreek, 2005a.Google Scholar
 27. Schagt GEG van der. Plan van aanpak ‘Implementatie van het regionaal decubitusprotocol in Gooi zuid’. Hilversum: Stichting transmurale zorg Gooi en Vechtstreek, 2005b.Google Scholar
 28. Schumacher J, Konijn T, Nies H. Ketens in de langdurige zorg. Den Haag: Lemma BV, 2006.Google Scholar
 29. Sciencia. Beroepscompetenties van de HBO GGZ verpleegkundige. Deventer: Sciencia, 2004.Google Scholar
 30. Staa AL van. Transitiezorg is meer dan een goede transfer. TVZ 2004;114(6):18–23.Google Scholar
 31. Stuurgroep Ontwikkeling differentiatie Academische Ziekenhuizen voor de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige en werkgroep Competentieontwikkeling. Jij maakt het verschil, beroepscompetenties voor hbo-opgeleide verpleegkundigen in Universitair Medische Centra. 2003 (op te vragen bij de VAZ (geen website) of te downloaden via de hbo-raad: www.hbo-raad.nl).
 32. Taminiau F, Boer P de. De positie van de hbo-verpleegkundige binnen de algemene ziekenhuizen. Utrecht: Sectorfondsen Zorg en Welzijn, 2004.Google Scholar
 33. Vriezen JA et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Decubitus. Tijdschrift LVW 2004, december: 1–4.Google Scholar
 34. Zelm R van, Ettema R. Continue registratie van decubituszorg in de praktijk. Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2004;9:46–9.Google Scholar
 35. Zelm RT van, Ettema R. De richtlijn decubitus en klinische indicatoren. Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2004;9:42–5.Google Scholar
 36. ZonMw. Inventarisatie Best Practices Decubitus. Den Haag: ZonMw, 2004.Google Scholar

Enkele in dit hoofdstuk genoemde relevante websites

 1. www.decubitus-nederland.nl voor allerlei inhoudelijke informatie rond decubitus van het Decubitus Centrum van LEVV.
 2. www.decubitus.be voor achtergrondinformatie over revalidatie en decubitus.
 3. www.verpleeghuisartsen.nl voor informatie over de Salode-richtlijn en implementatie hulpmiddelen.
 4. www.VenVN.nl voor informatie over de regionale netwerken van verpleegkundigen (voorheen AVVV).
 5. www.hbo-raad.nl voor informatie over rollen en competenties van hbo-verpleegkundigen.
 6. www.Cbo.nl voor informatie over verbeterprojecten in de ziekenhuizen en voor het downloaden van de richtlijn over decubitus.
 7. www.zorgvoorbeter.nl voor informatie over verbetertrajecten in de langdurende zorgsector.
 8. www.igz.nl voor informatie over onderzoeken naar kwaliteit in de zorg.
 9. www.ketens-netwerken.nl voor allerlei informatie over ketens en netwerken; een samenwerkingswebsite van diverse kennisinstituten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • J. Mast
  • 1
 1. 1.VilansUtrecht

Personalised recommendations