Advertisement

12 Wet- en regelgeving en rechtspraak

 • A.M. Buijse

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over de juridische aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Aan de hand van een casus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de professionele standaard, de eisen die de Wet BIG stelt aan de beroepsuitoefening van verpleegkundigen, de in de WGBO vastgelegde rechten van de patiënt, de verantwoordelijkheid van de zorginstelling op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verpleegkundige en de juridische procedures waarmee een verpleegkundige te maken kan krijgen.

Literatuur

Gezondheidsrecht in het algemeen

 1. 1.
  Sluijters B. (red). Gezondheidsrecht. Tekst en Commentaar. Deventer: Kluwer, 2004.Google Scholar

Rechtspositie en beroepsnormen verpleegkundige in het algemeen

 1. 2.
  Beumer FJA, Hartog-van ter Tholen RM den. Recht voor verpleegkundigen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2005.Google Scholar
 2. 3.
  Die AC de, Hoorenman EM, Veen EB van. Recht in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
 3. 4.
  Leistra E et al. Beroepsprofiel van de verpleegkundige. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom en LCVV, 1999.Google Scholar
 4. 5.
  V & VN/NU’91. Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: V &VN/NU;91, 2007. Te bestellen via www.nu91.nl en www.venvn.nl.

Wet BIG in het algemeen

 1. 6.
  Die AC de, Hoorenman EM. De Wet BIG. De betekenis van de wet voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Den Haag: Koninklijke Vermande, 2003.Google Scholar
 2. 7.
  Sindram IPC. BIG inzichtelijk; verpleegkundigen en verzorgenden IG onder de Wet BIG. Utrecht: Nieuwe Unie ’91, 1998. Te bestellen via: 2www.nu91.nl

WGBO in het algemeen

 1. 8.
  Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO. Van wet naar praktijk; implementatie van de WGBO. Utrecht KNMG, 2004. De publicatie (of een onderdeel daaruit) kan gedownload worden via www.levv.nl
 2. 9.
  Legemaate J. (red). De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1998.Google Scholar
 3. 10.
  Berkers PHM. Patiëntenbelangen in balans. De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst in de verpleegkundige praktijk. Utrecht: Nieuwe Unie ’91, 1997.Google Scholar

Geheimhouding

 1. 11.
  Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO. Toegang tot patiëntengegevens. In: Van wet naar praktijk; implementatie van de WGBO, deel 4: Toegang tot patiëntengegevens. Utrecht: KNMG, 2004. De publicatie kan worden gedownload via www.levv.nl.

Recht op informatie en toestemming

 1. 12.
  Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO. Handleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden over informatie en toestemming. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO, deel 2: Informatie en toestemming. Utrecht: KNMG, 2004. De handleiding kan gedownload worden via onze website www.levv.nl (rubriek producten/publicatie/alle publicaties- overige publicaties).

Richtlijnen en protocollen

 1. 13.
  Buijse AM. De juridische betekenis van richtlijnen en protocollen, EADV Magazine 2006;4:192-5. Te downloaden via www.levv.nl/tuchtrecht.
 2. 14.
  Grol RTPM, Everdingen JJE van, Casparie AF.Invoering van richtlijnen en veranderingen: een handleiding voor de medische, paramedische en verpleegkundige praktijk. Utrecht: De Tijdstroom, 1994.Google Scholar

Tuchtrecht

 1. 15.
  Buijse AM, Tol M van. Tuchtrecht en de verpleegkundige standaard. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2005;9:18-29. Te downloaden via www.levv.nl/tuchtrecht.
 2. 16.
  Buijse AM, Tol M van. Tien jaar tuchtrecht voor verpleegkundigen. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2007;11/12:45-55. Te downloaden via www.levv.nl/tuchtrecht.
 3. 17.
  Smidt Y de. Tuchtrecht vanuit vier perspectieven. Utrecht: NU’91, 2004.Google Scholar
 4. 18.
  VWS. Tuchtrecht in de gezondheidszorg. Rijswijk: VWS, 1997. Te downloaden via www.minvws.nl, trefwoord tuchtrecht

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. 19.
  Die AC de. Aansprakelijkheid. Handboek Verpleegkundig consult (losbl.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. 20.
  Buijse AM. Eindverantwoordelijkheid: een lastig begrip? Tijdschrift LVW 2006;4:4-7. Te downloaden via www.cbo.nl trefwoord ’verslaglegging’;.
 3. 21.
  Legemaate J. Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg. Deventer: Tjeenk-Willink, 1997.Google Scholar

Verslaglegging

 1. 22.
  Kwaliteitsinstituut, voor de Gezondheidszorg CBO/Verpleegkundig, Wetenschappelijke raad. Herziening Consensus verpleegkundige verslaglegging. Utrecht: CBO, 1999.Google Scholar
 2. 23.
  Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO. Deel 3: Dossier en bewaartermijnen. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO. Utrecht: KNMG, 2004. De publicatie (of een onderdeel daaruit) kan gedownload worden via www.levv.nl

Vertegenwoordiging van de patiënt

 1. 24.
  Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO. Modelrichtlijn voor hulpverleners over informatie en toestemming bij een meerderjarige wilsonbekwame patiënt, en Stappenplan bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO, deel 2: Informatie en toestemming. Utrecht: KNMG, 2004. Te downloaden via www.levv.nl

Voorbehouden handelingen

 1. 25.
  NU’91 en KNMG. Voorbehouden handelingen in de praktijk: richtlijnen voor de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Utrecht: KNMG/NU’91, 1997. Te bestellen via www.NU91.nl
 2. 26.
  Boomen IJHC van den, Vlaskamp AAC. Onder voorbehoud, informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Rijswijk: Ministerie van VWS, 1996. Te downloaden via http://www.minvws.nl/folders/meva/ondervoorbehoud.asp of via www.levv.nl

Diversen

 1. 27.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het mag niet, het mag nooit. Seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg. Rijswijk: IGZ, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • A.M. Buijse
  • 1
 1. 1.Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)Utrecht

Personalised recommendations