Advertisement

Kultura Synercube a umiejętności współpracy

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Efektywność organizacji, jak wcześniej wspomniano, jest podstawowym czynnikiem decydującym o jej przetrwaniu. Dlatego też wskaźniki wydajności znajdują się w centrum zainteresowania kierownictwa wysokiego szczebla i są stosowane jako główne kryteria oceny powodzenia każdego menedżera. Także instytucje państwowe pośrednio nadzorują wydajność organizacji, oceniając i kontrolując zobowiązania podatkowe, socjalne i inne.

Oceny te mają sformalizowany charakter, są przeprowadzane w standardowy sposób oraz są stosowane ze względu na ich obiektywizm opracowany przez ludzkość w jej długiej historii. Na przykład, istnieją międzynarodowe i krajowe standardy księgowości i sprawozdawczości finansowej, które określają, w jaki sposób organizacja powinna informować o swoich wynikach finansowych, przepływach środków pieniężnych, kapitale, aktywach, dochodach itd. To samo dotyczy zasobów: organizacja ma obowiązek je ocenić i przedstawić dokładną informację na temat budynków, sprzętu, terenu, złóż minerałów. Istnieją również standardy oceny zasobów ludzkich, uwzględniających wykształcenie, profesjonalizm, doświadczenie, motywację itp.

Kryteria te są formalne i obiektywne, i dlatego powszechnie rozumiane i uznawane. Mimo iż ich interpretacja może prowadzić do pewnych różnic opinii, ogólne ich rozumienie jest uniwersalne we wszystkich krajach i organizacjach. Pojęcia wysokiej lub niskiej wydajności, poprawnych lub błędnych informacji, oraz poziomu profesjonalizmu czy motywacji są wszędzie takie same.

Źródła

Książki

  1. Malik F. (2006) Fuehren. Leisten. Leben. Wirksames Management fuer eine neue Zeit. Campus Verlag, Frankfurt/New YorkGoogle Scholar
  2. Mellibruda J. (1980) Ja – Ty – My: Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, WarszawaGoogle Scholar
  3. Mescon M., Albert M., Khedouri F. (1985) Management: Individual and Organizational Effectiveness. Harper and Row Publishers, New YorkGoogle Scholar
  4. Schulz von Thun F. (2006) Miteinander reden. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, ReinbeckGoogle Scholar

Czasopisma

  1. Kilmann R., Thomas K. (1977) Developing a Forced-Choice Measure of Conflict-Handling Behavior: The „MODE” Instrument. Educational and Psychological Measurement 37, 2, p. 309–327CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations