Advertisement

Styl 1.1+: Pełen zahamowań, niespełniony (czekać i mieć nadzieję)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Niskie zorientowanie na zadania, niskie zorientowanie na ludzi, wysokie, choć często skrywane i niezrealizowane oddanie organizacji. Nie tyle obojętny, co pasywny stosunek do pracy. Chęć angażowania się i wychodzenia z inicjatywą pozostaje w sferze fantazji. Fraza, która oddaje sedno tego stylu brzmi: „W innych okolicznościach, gdybym został lepiej zrozumiany, byłbym zdolny przenosić góry“. Zainteresowanie pracą manifestuje się poprzez próby włączenia się w realne problemy i zadania zespołu, jednak bez zwracania na siebie niczyjej uwagi. Okazują się one jednak zupełnie nieczytelne dla współpracowników. Niechęć do wyrażania własnych opinii i zadawania pytań. Wykazuje minimum inicjatywy. Decyzje są odraczane do momentu, aż ktoś inny je podejmie lub problem rozwiąże się sam. Lider o tym stylu odsuwa się od grupy, pozwalając, aby sprawy obrały własny kurs. Tę rozbieżność pomiędzy wewnętrznymi potrzebami a realnym działaniem można wytłumaczyć cechami osobowościowymi oraz negatywnymi doświadczeniami związanymi ze współpracą z liderem o stylu 7.1−, tj. surowym formalistą preferującym minimum dialogu. Współpracownicy często okazują mu współczucie, widząc dualizm jego aspiracji. Przy wsparciu kierownictwa i zespołu, osoba o tym stylu jest zdolna osiągnąć więcej, zrealizować swój potencjał i istotnie przyczynić się do sukcesu organizacji.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations