Advertisement

To Raise Good Muslims and Good Citizens

The Goals of Religious and Cultural Education for Polish Tatars in the 20th Century
Chapter
Part of the Wiener Beiträge zur Islamforschung book series (WSI)

Abstract

Polish-Lithuanian Muslim Tatars are one of the traditional Polish minorities. They were the first Muslims to settle within the borders of Poland and Lithuania – countries united since 1385 by the ruler i.e. the king. In the fourteenth century, Tatars came to their new homeland from territories ruled by the Golden Horde which had been an Islamic state since the thirteenth century (Borawski & Dubiński, 1986, 15). First invited to Lithuania as mercenaries, they settled there as political refugees and war captives (Konopacki, 2010, 25f), and since the fifteenth century Tatars settled more systematically near the important political and economic centres (Tyszkiewicz, 2002, 16-17). Some Tatar craftsmen settled in cities, while others served at magnates’ courts or as translators of oriental languages (Kryczyński, 2000 [1938], 17).

Keywords

Public School Polish State Religious Community Religious Instruction Muslim Community 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bohdanowicz, L., Chazbijewicz, S. & Tyszkiewicz, J. (1997). Tatarzy muzułmanie w Polsce. Gdańsk: Rocznik Tatarow Polskich.Google Scholar
 2. Бойцова Е. Ганкевич В. Муратова Э. & Хайрединова З. (2009). Ислам в Крыму: очерки истории функционирования мусульманских институтов. Симферополь: Элиньо.Google Scholar
 3. Borawski, P. (1983). Sytuacja prawna ludności tatarskiej Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.). Acta Baltico-Slavica, 15, (55–76).Google Scholar
 4. Borawski, P. & Dubiński, A. (1986). Tatarzy polscy, Dzieje, obrzędy, tradycje. Warszawa: Iskry.Google Scholar
 5. Chazbijewicz S. (1993). Ideologie muzułmanow polskich w latach 1918-1939. Rocznik Tatarów Polskich 1, (15–42).Google Scholar
 6. Garlicki, A. (1999). Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 7. Gembicki, M. (1938a). Szukajcie a znajdziecie. Życie Tatarskie, 4, (1–7).Google Scholar
 8. Gembicki M. (1938b). Wychowanie rodzinne. Rozwinięcie postulatu III ideologii Tatarow polskich. Życie Tatarskie, 7, (1–3).Google Scholar
 9. Konopacki, A. (2010). Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX w. Warszawa: Wyd. UW.Google Scholar
 10. Kryczyński, O.N.M. (1932). Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litewscy. Rocznik Tatarski, 1, (5–20).Google Scholar
 11. Kryczyński, S. (2000 [1938]). Tatarzy litewscy. Próba monografi i historyczno-etnografi cznej. Gdańsk: Rocznik Tatarow Polskich.Google Scholar
 12. Kryczyński, S. (1938). Tatarzy polscy, Rocznik Ziem Wschodnich, (106-121).Google Scholar
 13. Mauersberg, S. (1988). Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczpospolitej? Społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty. Warszawa: Ossolineum.Google Scholar
 14. Mizgalski J. (1998). Oświata wśrod Tatarow w Polsce międzywojennej”. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne, 5, (101–109).Google Scholar
 15. Nalborczyk, A. S. and Borecki, P. (2011). “Relations between Islam and the state in Poland: the legal position of Polish Muslims”, Islam and Christian-Muslim Relations, 22:3, (343-359).CrossRefGoogle Scholar
 16. Sobczak, J. (2004). Położenie prawne polskich wyznawcow islamu. In: Baecker, R. & Kitab, Sh. (Eds.). Islam a świat (172-209). Toruń: Mado.Google Scholar
 17. Sobczak, J. (1984). Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa-Poznań: PWN.Google Scholar
 18. Tatarzy w Polsce. (1936). Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 2 (19), Wilno.Google Scholar
 19. Tochtermann, J.J. (1935) Ilość, rozmieszczenie i struktura zawodowa Tatarow w Polsce, Wiadomości Geografi czne, 8-10, (55–60).Google Scholar
 20. Tyszkiewicz, J. (2008). Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów. Pułtusk: AH.Google Scholar
 21. Tyszkiewicz, J. (2002). Z historii Tatarów polskich 1794-1944. Pułtusk: WSH.Google Scholar
 22. Tyszkiewicz, J. (1989). Tatarzy na Litwie i w Polsce, Studia z dziejów XIII-XVIII w. Warszawa: PWN.Google Scholar
 23. Tyszkiewicz, J. (1987). Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich. In: Taternicki, J. (Ed.). Środowiska historyczne II Rzeczpospolitej (371-388). Warszawa: COM SNP.Google Scholar
 24. Wendland, W. (2013). „Trzy czoła proroków z matki obcej”. Myśl historyczna Tatarów Polskich w II Rzeczpospolitej. Krakow: Universitas.Google Scholar
 25. Woronowicz, A.I. (1937). Nasza praca społeczna. Życie Tatarskie, 9, (5–6).Google Scholar
 26. Wroblewska, U. (2012). Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Semper.Google Scholar
 27. Zakrzewski, A. B. (1998). Czy Tatarzy litewscy rzeczywiście nie byli szlachtą?. Przegląd Historyczny 79(3), (573-580).Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Oriental StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations