Advertisement

Hydrographic Maps as Sources of Information About the Polish Carpathians

Chapter
 • 878 Downloads
Part of the Environmental Science and Engineering book series (ESE)

Abstract

The chapter is a review of both historical and modern hydrographic maps of the Polish Carpathians. The emphasis of the review is on the Hydrographic Map of Poland (Mapa Hydrograficzna Polski), at a scale of 1:50,000, which has been published since the early 1960s. Special attention is paid to the hydrological characteristics of mountainous areas such as the Carpathians, which contain more water features per unit area than lowlands. Given this diverse water distribution, a different approach is needed for the generalization of map contents, especially with respect to the shape of the river network and groundwater outflows as springs, bog springs, and seeps. Hydrographic maps are sources of information that are useful for different purposes, such as water resource management, land development, spatial management, flood protection, and environmental conservation. The recording of hydrological phenomena allows for an assessment of changes in the aquatic environment over the long-term.

Keywords

River Network Austrian Emperor Groundwater Outflow Specific Runoff Bieszczady Mountain 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Baścik M (ed) (2006) Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, 2nd edn. TPN, ZakopaneGoogle Scholar
 2. Celmer T, Klimaszewski M, Pietkiewicz S, Stephan W, Werner-Więckowska H, Wilgat T, Wit K (1958) Instrukcja do zdjęcia hydrograficznego Polski. Dok Geogr 3Google Scholar
 3. Celmer T, Klimaszewski M, Pietkiewicz S, Stephan W, Werner-Więckowska H, Wilgat T, Wit K (1959) Instrukcja do zdjęcia hydrograficznego Polski. Dok Geogr 4Google Scholar
 4. Dobija A, Dynowska I, Tlałka A (1979) Hydrologia. In: Trafas K (ed) Atlas miejskiego województwa krakowskiego. Komisja Nauk Geograficznych PAN, Urząd Wojewódzki w Krakowie, Kraków Google Scholar
 5. Dobija A, Dynowska I, Tlałka A (1981) Hydrologia. In:Trafas K (ed) Atlas województwa bielskiego. Komisja Nauk Geograficznych PAN, Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, KrakówGoogle Scholar
 6. Dobija A, Dynowska I, Tlałka A (1988) Hydrologia. In: Trafas K (ed) Atlas województwa tarnowskiego. Komisja Nauk Geograficznych PAN, Urząd Wojewódzki w Tarnowie, Kraków Google Scholar
 7. Dynowska I (1971) Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zesz Nauk UJ Pr Geogr 28Google Scholar
 8. Dynowska I (1994a) Reżim odpływu rzecznego. In: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. IGiPZ PAN, WarszawaGoogle Scholar
 9. Dynowska I (1994b) Źródła. In: Atlas zasobów walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. IGiPZ PAN, WarszawaGoogle Scholar
 10. Dynowska I (1995) Wody. In: Warszyńska J (ed) (1995) Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Wydawnictwo UJ, KrakówGoogle Scholar
 11. Dynowska I, Dobija A, Tlałka A, Trafas K (1974) Projekt mapy hydrologicznej świata w skali 1:2500000 na przykładzie Polski. Pol Przegl Kartogr 6(2):61–65 (+map)Google Scholar
 12. Dynowska I, Dobija A, Tlałka A, Trafas K (1976) Hydrological map of the world, scale 1:2500000. Geogr Pol 33:67–71Google Scholar
 13. Fal B, Punzet J (1994) Maksymalny odpływ jednostkowy. In: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. IGiPZ PAN, Warszawa Google Scholar
 14. Gajda R, Ormicki W, Szaflarski J (1936) Atlas jezior tatrzańskich III. Zbiorowe Prace Nauke Koła Geografów Uczn UJ 3A, KrakówGoogle Scholar
 15. Główny Geodeta Kraju (2005) Wytyczne techniczne GIS-3. Mapa hydrograficzna Polski, skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej. GUGIKGoogle Scholar
 16. Graf R, Kaniecki A, Medyńska-Gulij B (2008) Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń. Bad Fizjogr Pol Zach Ser A Geogr Fiz 59:11–27Google Scholar
 17. Klimaszewski M, Pietkiewicz S, Więckowska H, Wit K (1954) Instrukcja do opracowania szczegółowej mapy hydrograficznej Polski. Biul Geogr 7Google Scholar
 18. Klimaszewski M (1956) The detailed hydrographical map of Poland. Przegl Geogr 28(suppl):41–47Google Scholar
 19. Niemcówna S (1923) Wincenty Pol jako geograf. Orbis, KrakówGoogle Scholar
 20. Liesganig J (1824) Koenigreich Galizien und Lodomerien herausgegeben im Jahre 1790. scale 1:288 000. WienGoogle Scholar
 21. Płochniewski Z, Turek S (1994) Wody mineralne. In: Atlas zasobów walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. IGiPZ PAN, Warszawa Google Scholar
 22. Pol W (1851) Hydrografja. KrakówGoogle Scholar
 23. Sawicki L (1912) Hydrografia ziem polskich. In: Encyklopedia Polska. 1 Geografia fizyczna ziem polskich. Charakterystyka fizyczna ludności. AU, KrakówGoogle Scholar
 24. Sawicki L (1929) Atlas jezior tatrzańskich. Pr Kom Geogr PAU 1, KrakówGoogle Scholar
 25. Siwek J, Kołodziej A, Laszczak E, Mocior E, Plenzler J, Płaczkowska E, Rozmus M, Rzonca B, Ścisłowicz B, Wójcik S, Ziółkowski L (2009) Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie). Kwart AGH Geol 35(2):249–261Google Scholar
 26. Stachy J (ed) (1987) Atlas Hydrologiczny Polski t 1. Wydawnictwa Geologiczne, WarszawaGoogle Scholar
 27. Stachy J, Biernat B (1994) Średni niski odpływ jednostkowy. In: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. IGiPZ PAN, Warszawa Google Scholar
 28. Szaflarski J (1933) Atlas jezior tatrzańskich Tab I-VI. Zbior Pr Nauk Koła Geogr Uczn UJ 3A, KrakówGoogle Scholar
 29. Szaflarski J (1935) Atlas jezior tatrzańskich II Tab I-V. Zbior Pr Nauk Koła Geogr Uczn UJ 3A, KrakówGoogle Scholar
 30. Szaflarski J (1972) Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku, WarszawaGoogle Scholar
 31. Tlałka A (1982) Przestrzenne zróżnicowanie niżówek letnich w dorzeczu górnej Wisły. Rozpr Habil UJ 63:1–119Google Scholar
 32. Trafas K (1996) Od mapy Spisza F. Czakiego do mapy satelitarnej Tatr. In: Kotarba A (ed) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, 1. Nauki o Ziemi. TPN, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Kraków–ZakopaneGoogle Scholar
 33. Warszyńska J (ed.) (1995) Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Wydawnictwo UJ, KrakówGoogle Scholar
 34. Wit K, Ziemońska Z (1960) Hydrografia Tatr Zachodnich. Objaśnienia do mapy hydrograficznej Tatry Zachodnie 1:50 000. Instytut Geografii PAN, KrakówGoogle Scholar
 35. Wit-Jóźwik K (1974) Hydrografia Tatr Wysokich. Objaśnienia do mapy hydrograficznej Tatry Wysokie 1:50 000. Dok Geogr 5Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Geography and Spatial ManagementJagiellonian UniversityKrakówPoland

Personalised recommendations