Advertisement

Orientierungs- und Beziehungsmuster von Jugendlichen: Eltern und Gleichaltrige

Eine Studie zur Lebenswelt von 12–21 Jährigen in den Niederlanden
 • Frans J. van der Linden

Zusammenfassung

Studien und Forschungsprojekte über die Lebenswelt, den Lebenslauf, die Lebensbewältigung und die Lebensentwürfe von Heranwachsenden machen immer wieder deutlich, daß für die Sozialisation im Jugendalter Familie, Schule und Peer-Gruppe die wichtigsten Bezugsfelder sind. So geht Newman (1976) davon aus, dass diese „psycho-social ecosystems“ den größten Einfluß auf die Entwicklung in der Adoleszenz ausüben, Baacke (1985) rechnet in seiner sozial-ökologischen Zonenstruktur diese sozialen Umgebungen zum Zentrum und Nahraum der jugendlichen Lebenswelt, und Lenz (1986) faßt Familie, Schule (oder Arbeitswelt), und Peer-Verhältnisse als Handlungsfelder auf, die zusammen die Basisstruktur der Alltagswelten Jugendlicher ausmachen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Allerbeck, K.R./W.J. Hoag (1985) Jugend ohne Zukunft? Einstellungen, Umwelt, Lebensperspektiven. München; Piper, (3. Aufl.).Google Scholar
 2. Anderson, C.S. (1982) The Search for School Climate. A Review of the Research. In: Review of Educational Research, vol. 52, no. 3, p. 368–420.Google Scholar
 3. Baacke, D. (1985) Die 13- bis 18-Jährigen: Einführung in Problemen des Jugendalters. Weinheim, Basel; Beltz Verlag.Google Scholar
 4. Bertram, H. (1987) Jugend Heute. Die Einstellungen der Jugend zu Familie, Beruf und Gesellschaft. München; Verlag C.H. Beck.Google Scholar
 5. Buunk, B. (1983) Vriendschap. Een Studie over de andere persoonlijke relatie. Amsterdam; Bert Bakker.Google Scholar
 6. De Swaan, A. (1982) Uitgaansbeperking en uitgaansangst; over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. In: De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971–1981. Amsterdam; Meulenhoff, pp. 81–115.Google Scholar
 7. Du Bois-Reymond, M./A. Jonker (1988) Relaties in het gezin tussen ouders en kinderen 1900–1930. Een oral history onderzoek in Leiden. in: Comenius, 8, 2, pp. 175–207.Google Scholar
 8. Du Bois-Reymond, M. (1989) School and Family in the Lifeword of Youngsters. In: Hurrelmann, K., U. Engel (Eds.), The Social World of Adolescents. International Perspectives. Berlin, New York; Walter de Gruyter.Google Scholar
 9. Du Bois-Reymond, M. (1990) Gezinsopvoeding in de jaren vijftig en zestig. in: Tillekens, G., (Red.) Nuchterheid en nozems. Muiderberg. Coutinho.Google Scholar
 10. Dijknum, Th. A./F.J. van der Linden (1987) Van twaalf tot zestien. Een verkennend empirisch onderzoek naar enkele aspecten van de leefwereld van jonge adolescenten. Nijmegen, Hoogveld Instituut.Google Scholar
 11. Elder, J.C.H. (1971) Parental Power Legitimation and its Effect on the Adolescent. In: Hill, J.P./Shelton, J. (Ed.), Readings in the Adolescent Development and Behavior. New Yersey; 1971, pp. 179–190.Google Scholar
 12. Hazekamp, J. (1985) Rondhangen als tijdverdrijf; over het onder-elkaar-zijn van jongens en meisjes in de vrije tijd. Amsterdam; VU-uitgeverij.Google Scholar
 13. Hoogveld Instituut (1976) Jeugd en Emancipatie; eindverslag van het vooronderzoek. Nijmegen; Hoogveld Instituut.Google Scholar
 14. Lenz, K. (1986) Alltagswelten von Jugendlichen. Eine empirische Studie über jugendliche Handlungstypen. Frankfurt/New York; Campus.Google Scholar
 15. Linden, F.J. van der (1978) Thuiswonende jongeren over hun gezinssituatie; beschrijving van enkele onderzoeksgegevens ter nuancering van de konfliktueuze elementen in de ouder-kind relatie. in: Jeugd en Samenleving, jrg. 8, no. 3, pp. 161–181.Google Scholar
 16. Linden, F.J. van der (1984) Vriendschap in de adolescentie. in: Jeugd en Samenleving, jrg. 14, no. 2, pp. 71–86.Google Scholar
 17. Linden, F.J. van der/ Roeders, P.J.B. (1983) Schoolgaande jongeren, hun leefwereld en zelfbeleving. Nijmegen; Hoogveld Instituut.Google Scholar
 18. Linden, F.J. van der/Th.A. Dijkman (1989) Jong zijn en volwassen worden in Nederland; een onderzoek naar het psychosociaal functioneren in alledaagse situaties van de jongeren tussen 12 en 21 jaar. Nijmegen; Hoogveld Instituut.Google Scholar
 19. Linden, F.J. van der/C. A.C. Klaassen (1991)Jeugd in Context. De sociaal-ecologische benadering van jeugd. In: Klaassen, C.A.C. (Red.), Jeugd als sociaal fenomeen. Amersfoort; Acco (im Druck).Google Scholar
 20. Maccoby E.E. /J.A. Martin (1983). Socialization in the Context of the Family: Parent Child Inter-action. In: P.H. Mussen (Ed.): Handbook of Child Psychology. New York, Wiley.Google Scholar
 21. Naher, O. (1985) Vriendinnen. Een explorerend onderzoek naar de betekenis van vriendinnen voor meisjes van veertien tot achttien jaar. Amsterdam; VU-uitgeverij.Google Scholar
 22. Newman, P.R. (1976) Social Settings and Their Significance for Adolescence Development. In: Adolescence, 1976, 11, 43, pp. 405–418.Google Scholar
 23. Steinberg, L. (1987) Recent Research on the Family at Adolescence: The Extent and Nature of Sex Differences. In: Journal of Youth and Adolescence, vol. 16, no. 3, pp. 191–197.Google Scholar
 24. Tellegen, B. /J.A.M. Winnubst (1986). Aspecten van coping: een analyse. In: Gedrag en Gezond-heid, 14, 3, p. 114–118.Google Scholar
 25. Thoits, P.A. (1986), Social Support as Coping Assisfauce. In: Journal of Consulting Clinical Psychology, 54, 4, pp. 416–423.Google Scholar
 26. Zinnecker, J. (1982) Die Gesellschaft der Altersgleichen. In: Fischer, A., R.Ch. Fisher, W. Fuchs und J. Zinnecker, Jugend 81; Lebensentwürfe, Alltagskulturen, Zukunftbilder. (Jugendwerk der Deutschen Shell) Opladen; Leske und Budrich, pp. 422–671.Google Scholar

Copyright information

© Leske + Budrich, Opladen 1990

Authors and Affiliations

 • Frans J. van der Linden

There are no affiliations available

Personalised recommendations