Advertisement

A Moment of Independence: Reconstruction and Economic Development of the Second Republic of Poland (1918/21–1939)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 200 Downloads

Abstract

The chapter presents the short interwar period (1921–1939). Economic history of this period is the history of re-integration (de-fragmentation) of Polish lands, re-creation of national market, and rebuilding the economy in very unfavourable geopolitical conditions. Author describes the challenges of hyperinflation (1920s), political and economic tensions with Germany and the Soviet Union, crisis of parliamentarianism and rise of authoritarianism (since 1926), and Great Depression. The chapter also presents a dispute between statists and economic liberals over the model of economic policy. Finally, the rise of state capitalism, as a reaction to the Great Depression, is presented.

References

 1. Ajnenkiel, A. (1986). Od rządów ludowych do przewrotu majowego: zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926 (Wyd. 5). Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 2. Ajnenkiel, A. (Ed.). (1989). Historia sejmu polskiego. T. 2 cz. 2: II [Druga] Rzeczpospolita. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 3. Ajnenkiel, A. (Ed.). (1999). Rok 1918: odrodzona Polska w nowej Europie. Warszawa: “Neriton” & Instytut Historii PAN.Google Scholar
 4. Barlicki, N. (1980). Muszą zamilknąć spory na lewicy: wybór pism. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 5. Białokur, M. (2013). Prezydent Gabriel Narutowicz i polityczny gorący grudzień 1922 roku: zbiór studiów. Bielsko-Biała; Opole; Warszawa: Wydawnictwo Cum Laude.Google Scholar
 6. Boettke, P. J. (Ed.). (2000). Socialism and the market: The socialist calculation debate revisited. London and New York: Routledge.Google Scholar
 7. Borkowski, J. (1987). Ludowcy w II Rzeczypospolitej (Cz. 1–2). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Google Scholar
 8. Borkowski, J., Inglot, S., & Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (Eds.). (1995). Historia chłopów polskich (Wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 9. Chojnowski, A. (1986). Piłsudczycy u władzy: dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 10. Cienciała, A. M., & Komarnicki, T. (1984). From Versailles to Locarno: Keys to Polish foreign policy, 1919–1925. Lawrence: University Press of Kansas.Google Scholar
 11. Czubiński, A. (1988). Komunistyczna Partia Polski: (1918–1938): zarys historii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Google Scholar
 12. Davies, N. (1986). God’s playground: A history of Poland. Vol. 2: To the present. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 13. Doboszyński, A. (1996). O ustroju Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
 14. Drewicz, M. (2009). Głęboka przemiana rewolucyjna: sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku: w 90 rocznicę. Lublin: Wydawnictwo Werset.Google Scholar
 15. Dziewulski, K. (1981). Spór o etatyzm: dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919–1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 16. Faryś, J., Wątor, A., & Walczak, H. (Eds.). (2010). Od Moraczewskiego do Składkowskiego: gabinety Polski odrodzonej 1918–1939. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
 17. Fronczek-Kwarta, A. (2014). Polityka finansowa i gospodarcza rządu Władysława Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923–1925). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.Google Scholar
 18. Garlicki, A. (1987). Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar
 19. Garlicki, A. (2012). W szóstym dniu urzędowania. Polityka Warszawa, 2887, 65–67.Google Scholar
 20. Gazeł, A. (1939). Handel zagraniczny Polski z uwzględnieniem ruchu przez porty. Gdynia: Instytut Bałtycki.Google Scholar
 21. Gerson, L. L. (1972). Woodrow Wilson and the rebirth of Poland 1914–1920: A study in the influence an American policy of minority groups of foreign origin. Hamden: Archon Books.Google Scholar
 22. Ghosh, J. (2016). Michal Kalecki. In Handbook of alternative theories of economic development (pp. 475–484). Edward Elgar Publishing.Google Scholar
 23. Głąbiński, S. (1999). Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego i parlamentaryzmie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu.Google Scholar
 24. Główny Urząd Statystyczny. (1927a). Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R. 4, 1925/1926, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 25. Główny Urząd Statystyczny. (1927b). Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku: Mieszkania. Warszawa: Ludność. Stosunki zawodowe: Tablice państwowe. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 26. Główny Urząd Statystyczny. (1933). Statystyka przemysłowa 1931. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 27. Główny Urząd Statystyczny. (1934). Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 grudnia 1931 r: wyniki ostateczne opracowania spisu ludności z dn. 9.XII.1931 r. w postaci skróconej dla wszystkich województw, powiatów i miast powyżej 20 000 mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 28. Główny Urząd Statystyczny. (1938). Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r: Polska: Stosunki zawodowe – ludność w rolnictwie. Z. 94 b, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 29. Główny Urząd Statystyczny. (1939a). Mały rocznik statystyczny 1939. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 30. Główny Urząd Statystyczny. (1939b). Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r: Polska: Stosunki zawodowe – ludność poza rolnictwem (część 1). Z. 94 c, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 31. Główny Urząd Statystyczny. (1939c). Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r: Polska: Stosunki zawodowe – ludność poza rolnictwem (część 2). Z. 94 d, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 32. Główny Urząd Statystyczny. (1990). Mały rocznik statystyczny Polski: wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.Google Scholar
 33. Główny Urząd Statystyczny. (1993). Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium. Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 34. Goclon, J. A. (2009). Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918 – 16 I 1919 r. (struktura, funkcjonowanie, dekrety). Przegląd Nauk Historycznych, 2, 99–138.Google Scholar
 35. Gołębiowski, J. (1978). Spór o etatyzm wewnątrz obozu sanacyjnego w latach 1926–1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.Google Scholar
 36. Gołębiowski, J. (2000). COP: dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.Google Scholar
 37. Grzybek, D. (2005). Nauka czy ideologia: biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 38. Jachymek, J. & Paruch, W. (Eds.). (2005). Więcej niż niepodległość: polska myśl polityczna 1918–1939 (Wyd. 2). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.Google Scholar
 39. Janus, P. (2009). W nurcie polskiego etatyzmu: Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932. Kraków: Wydawnictwo Avalon.Google Scholar
 40. Jedlicki, J., Janowski, M., Micińska, M., & Korecki, T. (2014). A history of the Polish intelligentsia. Peter Lang Edition.Google Scholar
 41. Jezierski, A., & Leszczyńska, C. (2010). Historia gospodarcza Polski. Warszawa: Key Text.Google Scholar
 42. Kacperski, K. (2007). System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
 43. Kacperski, K. (2013). System wyborczy do parlamentu drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922–1927). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
 44. Kalecki, M., & Landau, L. (1934). Szacunek dochodu społecznego w r. 1929. Warszawa: Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen.Google Scholar
 45. Kalecki, M., & Landau, L. (1935). Dochód społeczny w r. 1933 i podstawy badań perjodycznych nad zmianami dochodu. Warszawa: Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen.Google Scholar
 46. Kamiński, P. (2015). Mapa dróg w Polsce zbudowanych w latach 1918–1939: skala ok. 1:1 750 000. Warszawa: GDDKiA & PTR Kartografia.Google Scholar
 47. Klimiuk, Z. (2011). Stosunki handlowe Polski i Niemiec w okresie międzywojennym (1918–1939): problemy handlu zagranicznego obu krajów na tle międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.Google Scholar
 48. Knakiewicz, Z. (1967). Deflacja polska 1930–1935. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.Google Scholar
 49. Kofman, J. (1986). Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej: z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 50. Kofman, J. (1992). Nacjonalizm gospodarczy – szansa czy bariera rozwoju: przypadek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 51. Koryś, P. (2015). The state as an enterpreneur: Reorientation of the economic policy of the Republic of Poland in late 1930s and the development of state capitalism. Ekonomia, 42, 109–132.Google Scholar
 52. Kostro, K. (2001). Hayek kontra socjalizm: debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha von Hayeka. Warszawa: DiG.Google Scholar
 53. Kotlarz, G., Dąbrowski, H., Wieczorek, E. (2017). Magistrala węglowa: najciekawsze linie kolejowe Polski. Rybnik: Eurosprinter.Google Scholar
 54. Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1918–1992. Opole: Państwowy Instytut Naukowy.Google Scholar
 55. Kubiczek, F. & Wyczański, A. (Eds.). (2006). Historia Polski w liczbach. T. 2: Gospodarka. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 56. Kulińska, L. (2009). Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939. Kraków: Księgarnia Akademicka: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.Google Scholar
 57. Kwiatkowski, E. (1932). Dysproporcje: rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Kraków: Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.Google Scholar
 58. Kwiatkowski, E. (1938). O wielkość Rzeczypospolitej: przemówienie wygłoszone w Sejmie w dn. 2 grudnia 1938 r. Warszawa: Nakładem tygodnika “Polska Gospodarcza”.Google Scholar
 59. Landau, Z. (1969). Płace w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego lat 1930–1935. Roczniki Dziejów Społecznych Gospodarczych Poznan, 30, 94–121.Google Scholar
 60. Landau, Z. (1976). National income in historical research.  Acta Poloniae Historica, 33, 93–119.Google Scholar
 61. Landau, Z. (1998). Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.Google Scholar
 62. Landau, Z. (2011). Kwiatkowskiego wizja gospodarki Polski. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej, 33, 95–116.Google Scholar
 63. Landau, Z., & Roszkowski, W. (1995). Polityka gospodarcza II RP i PRL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 64. Landau, Z., & Tomaszewski, J. (1977). Druga Rzeczpospolita: gospodarka – społeczeństwo – miejsce w świecie: (sporne problemy badań). Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 65. Landau, Z., & Tomaszewski, J. (1978). Trudna niepodległość: rozważania o gospodarce Polski 1918–1939. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 66. Landau, Z., & Tomaszewski, J. (1983). Sprawa żyrardowska: przyczynek do dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 67. Landau, Z., & Tomaszewski, J. (1989). Lata interwencjonalizmu państwowego 1936–1939. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 68. Łapa, M. (2002). Modernizacja państwa: polska polityka gospodarcza 1926–1929. Łódź: Ibidem.Google Scholar
 69. Łaski, K. (1956). Akumulacja i spożycie w procesie uprzemysłowienia Polski Ludowej. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 70. Leszczyńska, C. (2006). Polska bankowość centralna 1828–1989: Bank Polski, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Narodowy Bank Polski. Bank i Kredyt, 2, 43.Google Scholar
 71. Leszczyńska, C. (2010). Zarys historii polskiej bankowości centralnej. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Google Scholar
 72. Leszczyńska, C. (2013). Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936 w systemie Gold Exchange Standard. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 73. Leszczyńska, C. (2016). Level of living of Polish citizens in the interwar period, and its diversification. Roczniki Dziejów Społecznych Gospodarczych, 4, 93–120.Google Scholar
 74. Leszczyńska, C. (2017). Przemysłowe peryferia. Polska Północno-Wschodnia w latach 1870–1939. Optimum Studia Ekonomiczne, 2, 93–118.  https://doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.07
 75. Leszczyński, A. (2017). Leap into modernity: Political economy of growth on the periphery, 1943–1980. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.CrossRefGoogle Scholar
 76. Lityńska, A. (2004). Władysław Zawadzki – życie i twórczość. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 632, 105–111.Google Scholar
 77. Lityńska, A., Giza, W., & Skrzyński, T. (2010). Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.Google Scholar
 78. López, G. J., & Assous, M. (2010). Michal Kalecki. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 79. Łukasiewicz, J. (2009). Spisy ludności w Polsce i na ziemiach polskich do 1939 r. Wiadomości Statystyczne, 6 , 1–5.Google Scholar
 80. Mazurek, M. (2016). “Bezdroża kapitalizmu”: Ludwik Landau i jego statystyczna wizja globalnych nierówności. Stan Rzeczy Teoria Społeczna, 127–143.Google Scholar
 81. Mędrzecki, W., Leszczyńska, C., & Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Polska Akademia Nauk) (Eds.). (2014). Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: zbiór studiów. Warszawa: Instyut Historii PAN.Google Scholar
 82. Mieszczankowski, M. (1983). Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 83. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Ed.). (1933). Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1930, 1931, 1932 =: Statistique de la production et de la distribution de l’énergie électrique en Pologne 1930, 1931, 1932. Warszawa: Stowarzyszenie Elektryków Polskich.Google Scholar
 84. Morawski, W. (1990). Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 85. Morawski, W. (1998). Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Warszawa: Muza SA.Google Scholar
 86. Morawski, W. (2008). Od marki do złotego: historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 87. Musiał, W. (2013). Modernizacja Polski: polityki rządowe w latach 1918–2004. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Google Scholar
 88. Osiński, Z. (2007). Janusz Jędrzejewicz – piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.Google Scholar
 89. Popkiewicz, J., & Ryszka, F. (1959). Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej: 1922–1939: studium historyczno- gospodarcze. Opole; Wrocław: Instytut Śląski & Ossolineum.Google Scholar
 90. Radziwiłł, A. (2014) Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926–1939. Kwart Pedagog, 227–306.Google Scholar
 91. Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe. Economic Journal, 53, 202–211.  https://doi.org/10.2307/2226317CrossRefGoogle Scholar
 92. Roszkowski, W. (1991). Landowners in Poland 1918–1939. East European Monographs. Distributed by Columbia University Press, Boulder and New York.Google Scholar
 93. Roszkowski, W. (2017). Historia Polski 1914–2015 (Wyd. 12. rozszerzone). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 94. Rudnicki, S. (1985). Obóz Narodowo Radykalny: geneza i działalność. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar
 95. Rzepecki, T., & Rzepecki, K. (1928). Sejm i Senat 1928–1933: podręcznik zawierający wyniki wyborów w województwach, okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy poglądowe. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładem Karola Rzepeckiego.Google Scholar
 96. Rzepecki, T., & Rzepecki, W. (1923). Sejm i Senat 1922–1927: podręcznik dla wyborców zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładem Karola Rzepeckiego.Google Scholar
 97. Sadowska, J. (2001). Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej: geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.Google Scholar
 98. Samecki, W. (1998). Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939. Wstępna faza programu uprzemysłowienia Polski. Series: Acta Universitatis Wratislaviensis: Ekonomia, 3. Wrocław: ydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 99. Seidner, S. S., & Wynot, E. D. (1975). The camp of national unity: An experiment in domestic consolidation. Polish Review, 20, 231–236.Google Scholar
 100. Seniów, J. (1998). W kręgu piłsudczyków: poglądy ideowo-polityczne “Gazety Polskiej”: (1929–1939). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 101. Skibiński, S. (1933). Zagraniczny handel towarowy Polski i Anglji. Warszawa: s.n.Google Scholar
 102. Śliwa, M. (1988). Polska myśl socjalistyczna: 1918–1948. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 103. Stańczyk, E. (2004). Analfabetyzm w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, LXIII, 197–212.Google Scholar
 104. Starzyński, S. (1926). Program rządu pracy w Polsce. Warszawa: Droga.Google Scholar
 105. Szlajfer, H. (2012). Economic nationalism and globalization: Lessons from Latin America and Central Europe. Leiden and Boston: Brill.CrossRefGoogle Scholar
 106. Temkin, G. (2008). Dyskusje o gospodarce socjalistycznej: Marks, Lange, Mises, Hayek. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.Google Scholar
 107. Tomaszewski, J., & Landau, Z. (2005). Polska w Europie i świecie 1918–1939. Warszawa: Wyd. TRIO.Google Scholar
 108. Tomicki, J. (1982). Lewica socjalistyczna w Polsce 1918–1939. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 109. Toporowski, J. (2013). Michal Kalecki: An intellectual biography. Volume I: Rendezvous in Cambridge, 1899–1939. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 110. Torzecki, R. (1989). Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 111. Trenkler, C., & Wolf, N. (2005). Economic integration across borders: The Polish interwar economy 1921–1937. European Review of Economic History, 9, 199–231.CrossRefGoogle Scholar
 112. Wańkowicz, M. (1939). Sztafeta: książka o polskim pochodzie gospodarczym. Warszawa: Biblioteka Polska.Google Scholar
 113. Wapiński, R. (1980). Narodowa Demokracja 1893–1939: ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 114. Wolf, N. (2005). Path dependent border effects: The case of Poland’s reunification (1918–1939). Explorations in Economic History, 42, 414–438.CrossRefGoogle Scholar
 115. Wolf, N. (2007). Should I stay or should I go? Understanding Poland’s Adherence to Gold, 1928–1936. Historical Social Research, 32, 351–368.Google Scholar
 116. Wyczański, A. (Ed.). (2003). Historia Polski w liczbach. T. 1: Państwo, społeczeństwo. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 117. Wynot, E. D. (1971). “A necessary cruelty”: The emergence of official Anti-Semitism in Poland, 1936–1939. The American Historical Review, 76, 1035.  https://doi.org/10.2307/1849240CrossRefGoogle Scholar
 118. Wynot, E. D. (1974). Polish politics in transition: The Camp of National Unity and the struggle for power: 1935–1939. Arch Czesława Miłosza.Google Scholar
 119. Wysocki, T. (2005). Umiejętność czytania i pisania w grupach wyznaniowych zamieszkujących Polskę w świetle wyników Spisu Powszechnego z 1931 roku. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 44, 105–135.Google Scholar
 120. Wyszczelski, L. (2015a). Polska mocarstwowa: wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej: międzymorze, federalizm, prometeizm, kolonie i inne drogi do wielkości. Warszawa: Bellona.Google Scholar
 121. Wyszczelski, L. (2015b). Konflikty narodowe i wewnętrzne II Rzeczypospolitej: mroczne obszary dziejów II RP: konflikty z sąsiadami, opór mniejszości narodowych, strajki chłopskie i robotnicze. Warszawa: Bellona.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations