Advertisement

The Window of Opportunity: Polish Lands During the Great War (1914–1921)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 196 Downloads

Abstract

This chapter discusses the social and economic consequences of WWI and subsequent conflicts (Silesian uprisings, Polish-Soviet War, Polish-Lithuanian War, Czechoslovak-Polish border conflict) on Polish territories. Direct and indirect results of war for the economy of the Polish lands, including material damages, outflow of capital, breaking of trade and economic ties with former empires, and so on, are presented. Finally, the process of the resurrection of the Polish state is presented.

References

 1. Davies, N. (1986). God’s playground: A history of Poland. Vol. 2: To the present. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 2. Davies, N. (2003). White eagle, red star: The Polish-Soviet War 1919–1920’ and the miracle on the Vistula. London: Pimlico.Google Scholar
 3. Długoborski, W. (2003). Powstania śląskie i plebiscyt w historiografii niemieckiej. Rocz Muz W Gliwicach 367.Google Scholar
 4. Domosławski, B., & Bankiewicz, J. (1936). Zniszczenia i szkody wojenne. Warszawa: Towarzystwo Badania Zagadnień Międzynarodowych.Google Scholar
 5. Eberhardt, P. (2012). The Curzon Line as the eastern boundary of Poland: The origins and the political background. Geographia Polonica, 1, 5–12.CrossRefGoogle Scholar
 6. Główny Urząd Statystyczny. (1993). Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium. Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 7. Handelsman, M., Bankiewicz, J., Gliwic, H., et al. (Eds.). (1936). Polska w czasie wielkiej wojny (1914–1918): historja społeczna i ekonomiczna. T. 3: Historja ekonomiczna. Warszawa: Towarzystwo Badania Zagadnień Międzynarodowych.Google Scholar
 8. Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 9. Klimecki, M. (2014). Wojna polsko-ukraińska: Lwów i Galicja Wschodnia 1918–1919: pierwszy konflikt zbrojny odrodzonej Polski. Warszawa: Bellona.Google Scholar
 10. Knyt, A. (Ed.). (2008). Zaolzie: polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–2008. Warszawa: Fundacja Ośrodka Karta: Dom Spotkań z Historią.Google Scholar
 11. Lis, M. (2015). Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perpektywy. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski: Stowarzyszenie Instytut Śląski.Google Scholar
 12. Łuczak, C. (1973). Dzieje Wielkopolski: Lata 1793–1918. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 13. Ministerstwo Robót Publicznych. (1923). Zniszczenia wojenne w budowlach na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej: stan zniszczeń w dniu 1 stycznia. Warszawa: Ministerstwo Robót Publicznych.Google Scholar
 14. Prokš, P. (2016). “Mitteleuropa—Zwischeneuropa”: niemieckie koncepcje Europy Środkowej w czasie Wielkiej Wojny w latach 1914–1918. Stud Środ Bałkanistyczne, 77–98.Google Scholar
 15. Przeniosło, M. (2010). Polska Komisja Likwidacyjna 1918–1919. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.Google Scholar
 16. Rezler, M. (2016). Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.Google Scholar
 17. Roszkowski, W. (2017). Historia Polski 1914–2015 (Wyd. 12. Rozszerzone). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 18. Scheer, T. (2016). Królestwo Polskie pod okupacją Austro-Węgier w czasie I wojny światowej (1915–1918). Doświadczenia Żołnierskie Wielkiej Wojny : Studia i Szkice z Dziejów Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, 27–50.Google Scholar
 19. Sula, D. (2013). Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937. Warszawa: Wydawnictwo Trio.Google Scholar
 20. Szymański, M. (1997). Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 r. Wiad Hist Czas Dla Naucz, 193–200.Google Scholar
 21. Tomaszewski, J., & Landau, Z. (2005). Polska w Europie i świecie 1918–1939 (Wyd. nowe, rozsz). Warszawa: TRIO.Google Scholar
 22. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej (Ed.). (2000). Plebiscyt na Powiślu—11 lipiec 1920 rok. Kwidzyn; Sztum: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej; Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej.Google Scholar
 23. Weinfeld, I. (1922). Rocznik Polski: tablice statystyczne. Warszawa: Książnica Polska.Google Scholar
 24. Weinfeld, I. (1925). Tablice statystyczne Polski. Warszawa and Bydgoszcz: Bibljoteka Polska.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations