Advertisement

The Dawn of Modern Economic Growth: Period of Late Industrialization (1870–1914)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 192 Downloads

Abstract

The chapter will cover the longest period of absolute inexistence of Polish formal institutions and ongoing integration of Polish lands into partitioning countries. The defeat of the January Uprising in 1864 brought about the ultimate abolition of the autonomy of the Kingdom of Poland (soon, even the name was changed to Kraj Priwislenskij—the Vistula Country—to denote a geographic location, rather than the historical people that occupied it). In the Austrian Galicia, however, the reverse process began in the same period, particularly after 1867: as a result of the political changes within the monarchy, it became possible for the Polish lands to obtain considerable political and economic autonomy. In Prussia, the lands of the Great Duchy of Posen had already been incorporated into the state as the Posen Provinz.

References

 1. Balicki, Z. (2008). Parlamentaryzm: wybór pism. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 2. Berger, J. (2010). Professor Witold Załęski (1836–1908). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 235, 13–18.Google Scholar
 3. Blobaum, R. (1984). Feliks Dzierżyński and the SDKPiL: A study of the origins of Polish communism. Boulder and New York: East European Monographs; Distributed by Columbia University Press.Google Scholar
 4. Bończa-Tomaszewski, N. (2001). Demokratyczna geneza nacjonalizmu: intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego. Warszawa: Fronda.Google Scholar
 5. Brykalska, M. (1987). Aleksander Świętochowski: biografia (T. 1–2). Warszawa: Państwowe Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 6. Burzyński, A., & Madurowicz-Urbańska, H. (1982). Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji: górnictwo, hutnictwo i przemysł rafineryjny (struktura zatrudnienia na tle wartości produkcji). Kraków: UJ.Google Scholar
 7. Buszko, J. (1989). Galicja 1859–1914: polski Piemont? Krajowa Agencja Wydawnicza RSW “Prasa-Ksia̜żka-Ruch”.Google Scholar
 8. Chomać, R. (1970). Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 9. Cieślak, E., & Biernat, C. (1988). History of Gdańsk. Wydawnictwo.Google Scholar
 10. Cywiński, B. (1985). Rodowody niepokornych (Wyd. 3. rozrzesz). Paris: Editions Spotkania.Google Scholar
 11. Galek, C. (2016). Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.Google Scholar
 12. Gąsowski, T. (1997). Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców większych miast galicyjskich w okresie autonomicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 123, 113–135.Google Scholar
 13. Główny Urząd Statystyczny. (1993). Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 14. Grabski, W. (Ed.). (1916). Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego =: Annuarie Statistique du Royaume de Pologne. Piotrogród: Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego.Google Scholar
 15. Grochulska, B., & Pruss, W. (Eds.). (1983). Z dziejów rzemiosła warszawskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 16. Grzybek, D. (2005). Nauka czy ideologia: biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 17. Grzybek, D. (2012). Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869–1939. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 18. Guzicki, L., & Żurawicki, S. (1969). Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.Google Scholar
 19. Hryniewicz, J. T. (2001). Prusy jako pośrednik w imporcie zachodnich wzorów zachowań gospodarczych i politycznych do Polski. Przegląd Zachodni, 4, 19–42.Google Scholar
 20. Hryniewicz, J. T. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 21. Hryniewicz, J. T. (2007). Ekonomiczne, polityczne i kulturowe czynniki różnicowania przestrzeni środkowoeuropejskiej. Przegląd Zachodni, 2, 21–46.Google Scholar
 22. Hryniewicz, J. T. (2015). Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 23. Ihnatowicz, I. (1972). Burżuazja warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 24. Jachymek, J., Sowa, K. Z., Śliwa, M., & Szaflik, J. R. (Eds.). (1996). Chłopi, naród, kultura. T. 1: Myśl polityczna ruchu ludowego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.Google Scholar
 25. Janczak, J. (1982). Ludność Łodzi Przemysłowej 1820–1914. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 11. Łódź: Uniwersytet Łódzki. https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192203135592/janczak-julian/ludnosc-lodzi-przemyslowej-1820-1914
 26. Janowski, M. (2004). Polish liberal thought before 1918. Budapest and New York: Central European University Press.Google Scholar
 27. Jaskólski, M. (2014). Kaduceus polski: myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866–1934. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.Google Scholar
 28. Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 29. Jeż, T. T. (2009). Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym: wybór pism. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.Google Scholar
 30. Jezierski, A. (1984). Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku. Książka i Wiedza.Google Scholar
 31. Jezierski, A., & Leszczyńska, C. (2010). Historia gospodarcza Polski. Wydawnictwo Key Text.Google Scholar
 32. K.K. Statistischen Zentralkommision. (1916). Berufsstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Österreich. Galizien und Bukowina. Bureau der K.K. Statistischen Zentralkommision, Wien.Google Scholar
 33. Kaczyńska, E. (1970). Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 34. Kaps, K. (2015). Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa: Galizien zwischen überregionaler Verflechtung und imperialer Politik (1772–1914). Böhlau Verlag Wien.Google Scholar
 35. Kawalec, A., & Wierzbieniec, W. (2011). Galicja 1772–1918: problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań: praca zbiorowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Google Scholar
 36. Kizwalter, T. (1999). O nowoczesności narodu: przypadek Polski. Semper.Google Scholar
 37. Kochanowicz, J. (2006). Backwardness and modernization: Poland and Eastern Europe in the 16th–20th centuries. Ashgate Variorum.Google Scholar
 38. Kołodziejczyk, R. (1979). Burżuazja polska w XIX i XX wieku: szkice historyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 39. Königlich Preussischen Statistischen Bureaus. (1913). Statistisches Jahrbuch für den Preussischen Staat, 10. Jahrgang 1912. Berlin: Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus.Google Scholar
 40. Korobowicz, A., & Witkowski, W. (2012). Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918). Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
 41. Koryś, P. (2008). Romantyczny patriotyzm i pozytywistyczny nacjonalizm. Dwa style myślenia o narodzie polskim na przełomie XIX i XX wieku i ich przyszłe konsekwencje. In J. Chumiński & K. Popiński (Eds.), Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski (Wyd. 1). Wrocław: Gajt.Google Scholar
 42. Koryś, P., & Tymiński, M. (2015). Occupational structure in the Polish territories at the turn of the 20th (1895–1900) century. Warsaw: Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw.Google Scholar
 43. Korzon, T. (1898). Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, 1764–1794: Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. L. Zwoliński.Google Scholar
 44. Koszutski, S. (1905). Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatniem trzydziestoleciu: 1870–1900 r. Księg. Warszawa: Naukowa.Google Scholar
 45. Koszutski, S. (1918). Geografja gospodarcza Polski (historycznej i etnograficznej): bogactwo i wytwórczość. Warszawa and Lublin: M. Arct.Google Scholar
 46. Koziarski, S. M. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1842–1918. Opole: PIN-IŚ.Google Scholar
 47. Król, M. (Ed.). (1982). Stańczycy: antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich. Warszawa: Pax.Google Scholar
 48. Król, M. (1985). Konserwatyści a niepodległość: studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. Warszawa: Pax.Google Scholar
 49. Król, M., & Karpiński, W. (1997). Od Mochnackiego do Piłsudskiego: sylwetki polityczne XIX wieku. Warszawa: Świat Książki.Google Scholar
 50. Krzyżanowski, A., & Kumaniecki, K. W. (1915). Statystyka Polski =: Handbuch der polnischen Statistik = Tableau statistique de la Pologne. Kraków: Polskie Towarzystwo Statystyczne.Google Scholar
 51. Kula, W. (Ed.). (1966). Społeczeństwo Królestwa Polskiego: studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej (T. 2). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 52. Kula, W., & Leskiewiczowa, J. (Eds.). (1971). Społeczeństwo Królestwa Polskiego: studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej. T. 4: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 53. Kula, W., & Leskiewiczowa, J. (Eds.). (1972). Społeczeństwo Królestwa Polskiego. T. 5: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 54. Kwiatek, J. (1994). Związki Górnego Śląska z Galicją na przełomie XIX i XX wieku. Instytut Śląski w Opolu.Google Scholar
 55. Łepkowski, T. (1960). Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej: 1815–1868. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 56. Leszczycki, S., Lijewski, T., & Grzeszczak, J. (Eds.). (1974). Geografia przemysłu Polski: praca zbiorowa (Wyd. 2 popr). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 57. Łuczak, C. (1973). Dzieje Wielkopolski: Lata 1793–1918. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 58. Łuczewski, M. (2012). Odwieczny naród: Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Google Scholar
 59. Łukasiewicz, J. (2009). Spisy ludności w Polsce i na ziemiach polskich do 1939 r. Wiadowości Statystyczne, 6, 1–5.Google Scholar
 60. Marzec, W. (2016). Rebelia i reakcja: rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź; Kraków: Uniwersytet Łódzki; Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.Google Scholar
 61. Mencwel, A. (1997). Przedwiośnie czy potop: studium postaw polskich w XX wieku. Arch Czesława Miłosza.Google Scholar
 62. Mencwel, A. (2009). Etos lewicy: esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (Wyd. 1 w tej ed). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
 63. Mielcarek, A. (2000). Transport drogowy, wodny i kolejowy w gospodarce prowincji pomorskiej w latach 1815–1914 (Wyd. 1). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
 64. Miller, J. (2001). Strajki szkolne w Wielkopolsce w latach 1901–1907. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4, 73–81.Google Scholar
 65. Misztal, S. (1970). Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 66. Morawski, W. (1998). Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Muza SA.Google Scholar
 67. Pietrzak-Pawłowska, I. (Ed.). (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku: studia i materiały. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.Google Scholar
 68. Pietrzak-Pawłowska, I. (Ed.). (1970). Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku: studia i materiały. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.Google Scholar
 69. Pietrzak-Pawłowska, I. (Ed.). (1973). Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 70. Popławski, J. L. (2012). Naród i polityka: wybór pism. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 71. Porter, B. (2000). When nationalism began to hate: Imagining modern politics in nineteenth-century Poland. New York and Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 72. Pragier, A. (1920). Królewsko-pruska Komisja Kolonizacyjna 1886–1918. Warszawa: s.n.Google Scholar
 73. Pruss, W. (1977). Rozwój przemysłu warszawskiego w latach 1864–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 74. Puś, W. (1987). Dzieje Łodzi przemysłowej: zarys historii. Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi. Centrum Informacji Kulturalnej.Google Scholar
 75. Puś, W. (1997). Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870–1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 76. Puś, W. (1998). Żydzi w Łodzi w latach zaborów: 1793–1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 77. Puś, W. (2013). Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879–1913: materiały źródłowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 78. Romer, E., & Weinfeld, I. (1917). Rocznik Polski: tablice statystyczne. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 79. Schulze, M.-S. (2007a). Origins of catch-up failure: Comparative productivity growth in the Hapsburg Empire, 1870–1910. London: LSE.Google Scholar
 80. Schulze, M.-S. (2007b). Regional income dispersion and market potential in the late nineteenth century Hapsburg Empire. London: LSE.Google Scholar
 81. Ślęzak, T., & Śliwa, M. (Eds.). (2004). Polska lewica w XX wieku: historia, ludzie, idee. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.Google Scholar
 82. Śliwa, M. (1995). Ludwik Gumplowicz i socjalizm. Przegląd Humanistyczny, Warszawa, 39 77–86.Google Scholar
 83. Snyder T. (1997) Nationalism, Marxism, and modern Central Europe: A biography of Kazimierz Kelles-Krauz (1872–1905). Distributed by Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute, Harvard University, Cambridge.Google Scholar
 84. Snyder, T., Błesznowski, B., Król, M., & Puchejda, A. (Eds.). (2015). Genealogy of contemporaneity: A history of ideas in Poland, 1815–1939. Warszawa; Vienna: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Institut für die Wissenschaften vom Menschen.Google Scholar
 85. Sobczak, T. (1968). Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich. Wydawnictwo PAN.Google Scholar
 86. Szczepanowski, S. (1888). Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Lwów: Gubrynowicz i Szmidt.Google Scholar
 87. Topolski, J. (1973). Dzieje Wielkopolski: Lata 1793–1918. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 88. Trencsényi, B., Janowski, M., Baár, M., et al. (2016). A history of modern political thought in East Central Europe: Negotiating modernity in the “long nineteenth century”. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 89. Trzeciakowski, L. (2003). Posłowie polscy w Berlinie 1848–1928. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu.Google Scholar
 90. Vnenchak, D., & Mandurowicz-Urbańska, H. (1983). Informator statystyczny do dziejów rolnictwa w Galicji: struktura agrarna własności chłopskiej w Galicji w dobie autonomii. Kraków: UJ.Google Scholar
 91. Wapiński, R. (1980). Narodowa Demokracja 1893–1939: ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 92. Wapiński, R. (1997). Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Gdańsk: Arche.Google Scholar
 93. Weinfeld, I. (1922). Rocznik Polski: tablice statystyczne. Warszawa: Książnica Polska.Google Scholar
 94. Weinfeld, I. (1925). Tablice statystyczne Polski. Warszawa and Bydgoszcz: Bibljoteka Polska.Google Scholar
 95. Wójcik, S. (1995). Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Google Scholar
 96. Wyczański, A. (Ed.). (2003). Historia Polski w liczbach. T. 1: Państwo, społeczeństwo. Warszawa: Zakład Wydawnictwo Statystycznych.Google Scholar
 97. Wysokińska, A. (2016). Trwałość granic pokongresowych w krajobrazie społeczno- ekonomicznym. In: Gulczyński, A. (ed.), Wielkie Nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota. Poznań: PTPN, 365–390.Google Scholar
 98. Zagóra-Jonszta, U. (2013). Ruch spółdzielczy i działalność Franciszka Stefczyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna, 307, 710–720.Google Scholar
 99. Załęski, W. (1901). Królestwo Polskie pod względem statystycznym. Cz. 2: Statystyka zajęć i przemysłu. Warszawa: Sklad Glowny w Księgarni Jana Fiszera.Google Scholar
 100. Zawadzki, W. (1963). Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców. Warszawa: PIW.Google Scholar
 101. Zieliński, Z. (2011). Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1873–1887. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 102. Żor, A. (2011). Kronenberg: dzieje fortuny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 103. Żor, A. (Ed.). (2015). Jan Bloch (1836–1902): Capitalist, pacifist, philanthropist. Warsaw: Fundacja Jana Blocha & Wyd. Trio.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations