Advertisement

On the Peripheries of the Modern Western World: Delayed Social Reforms and Unfinished Industrial Revolution (1830–1870)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 197 Downloads

Abstract

In this chapter, the author analyses different paths of development of fragmented Polish lands. He discusses the final collapse of the project of the state-led industrialization of Congress Poland, but focuses particularly on land reforms and their consequences. The divergence among former Polish regions continued in this period and was even strengthened by both the broader processes of “little divergence” in Europe and, locally, by the different timings and models of agrarian reforms.

References

 1. Borejsza, J. W. (1966). Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 2. Borkowski, J., Inglot, S. (Eds.). (1995). Historia chłopów polskich (Wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 3. Burzyński, A., & Madurowicz-Urbańska, H. (1982). Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji: górnictwo, hutnictwo i przemysł rafineryjny (struktura zatrudnienia na tle wartości produkcji). Kraków: UJ.Google Scholar
 4. Buszko, J. (1989). Galicja 1859–1914: polski Piemont? Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.Google Scholar
 5. Daszyk, K. K., Kargol, T., Szubert, T., & Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica” (Eds.). (2016). Rok 1846 w Krakowie i Galicji: odniesienia, interpretacje, pamięć. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”.Google Scholar
 6. Dybiec, J., Krawczyk, J., Meissner, A., et al. (Eds.). (2015). Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772–1918. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Google Scholar
 7. Dzięciołowski, S. (Ed.). (1989). Towarzystwo Demokratyczne Polskie: akt założenia, Manifest Wielki. Warszawa: Epoka.Google Scholar
 8. Galek, C. (2015). Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.Google Scholar
 9. Galek, C. (2016). Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.Google Scholar
 10. Grochulska, B., & Pruss, W. (Eds.). (1983). Z dziejów rzemiosła warszawskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 11. Groniowski, K. (1976). Uwłaszczenie chłopów w Polsce: geneza-realizacja-skutki. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 12. Grzybowski, K. (1959). Galicja 1848–1914: historia ustroju politycznego na tle ustroju politycznego Austrii. Zaklad Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 13. Ihnatowicz, I. (1972). Burżuazja warszawska. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 14. Janczak, J. (1982). Ludność Łodzi Przemysłowej 1820–1914. Łódź: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica.Google Scholar
 15. Janczak, J. K. (1995). Statistics of population and demographic development of the Congress Kingdom of Poland 1815–1900. Polish Population Review, 6, 44–81.Google Scholar
 16. Janowski, M. (2004). Polish liberal thought before 1918. Budapest and New York: Central European University Press.Google Scholar
 17. Jedlicki, J. (1964). Nieudana próba kapitalistycznej industralizacji: analiza państwowego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 18. Jedlicki, J., Janowski, M., Micińska, M., & Korecki, T. (2014). A history of the Polish intelligentsia. Peter Lang Edition.Google Scholar
 19. Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 20. Jezierski, A. (1967). Handel zagraniczny Królewstwa Polskiego 1815–1914. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 21. Joka, J. (Ed.). (1972). Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku: praca zbiorowa. T. 3. Białystok: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 22. Kaczyńska, E. (1974). Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królewstwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 23. Kalabiński, S., & Kaczyńska, E. (1986). Pierwszy okres przemysłu i klasy robotniczej Białostocczyzny: 1807–1870. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 24. Kalembka, S. (2003). Wielka Emigracja 1831–1863. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 25. Kaps, K. (2015). Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa: Galizien zwischen überregionaler Verflechtung und imperialer Politik (1772–1914). Böhlau Verlag Wien.Google Scholar
 26. Karłowska-Grenda, G., & Nawrot-Borowska, M. (2004). Metody nauczania domowego w rodzinie polskiej w zaborze rosyjskim w XIX i na początku XX wieku. Acta Elbingensia Rocz Nauk Elbląskiej Uczel Humanist-Ekon, 119–133.Google Scholar
 27. Karpineć, Ì. (1932). Ilość osad miejskich byłej Galicji i podział ich na miasta i miasteczka. Lwów: sgł. Kasa im. J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej.Google Scholar
 28. Kazimierski, J. (Ed.). (1977). Społeczeństwo Warszawy w rozwoju historycznym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 29. Kieniewicz, S. (1953). Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym. Zakład im. Osslińskich.Google Scholar
 30. Kieniewicz, S. (1963). Powstanie styczniowe 1863. Polskie Towarzystwo Historyczne.Google Scholar
 31. Kieniewicz, S. (1964). Powstanie styczniowe 1863. Polskie Towarzystwo Historyczne.Google Scholar
 32. Kieniewicz, S. (1972). Powstanie styczniowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 33. Kizwalter, T. (1999). O nowoczesności narodu: przypadek Polski. Semper.Google Scholar
 34. Kizwalter, T., & Skowronek, J. (Eds.). (1988). Droga do niepodległości czy program defensywny? praca organiczna – programy i motywy. Warszawa: Pax.Google Scholar
 35. Kloczkowski, J. (Ed.). (2004). Póki my żyjemy: tradycje insurekcyjne w myśli polskiej. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.Google Scholar
 36. Kołodziejczyk, R. (1957). Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1815–1850. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 37. Kołodziejczyk, R. (1968). Portret warszawskiego milionera. Warszawa: Ksiązka i Wiedza.Google Scholar
 38. Kołodziejczyk, R. (1979). Burżuazja polska w XIX i XX wieku: szkice historyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 39. Kołodziejczyk, R. (Ed.). (1981). Klasa robotnicza i ruch robotniczy na zachodnim Mazowszu 1878–1948: materiały z sesji popularnonaukowej, Żyrardów, 5–6 grudnia 1978 r. Książka i Wiedza, Warszawa.Google Scholar
 40. Kosicka-Pajewska, A. (2002). Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864–1914. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.Google Scholar
 41. Kowalska, S., Jedlicki, J., & Jezierski, A. (1958). Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831–1864. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 42. Koziarski, S. M. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1842–1918. Opole: PIN-IŚ.Google Scholar
 43. Król, M. (Ed.). (1982). Stańczycy: antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich. Warszawa: Pax.Google Scholar
 44. Król, M. (1985). Konserwatyści a niepodległość: studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. Warszawa: Pax.Google Scholar
 45. Kwak, J. (1987). Klęski elementarne w miastach górnośląskich (w XVIII i w pierwszej połowie XIX w.). Opole: Wydawnictwo IŚ.Google Scholar
 46. Leskiewicz, J. (1961). Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, 1864–1870. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 47. Leszczyńska, C. (2006). Polska bankowość centralna 1828–1989: Bank Polski, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Narodowy Bank Polski. Bank Kredyt, Wyd Pol no. 2, 43.Google Scholar
 48. Leszczyńska, C. (2010). Zarys historii polskiej bankowości centralnej. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw.Google Scholar
 49. Lisicki, H. (1879). Aleksander Wielopolski: 1803–1877. 4: Przyczyny powstania r. 1830–1831; Papiery z misyi do Londynu; List szlachcica polskiego do ks. Metternicha; Dokumenta z r. 1862. Drukarnia “Czasu”, Kraków.Google Scholar
 50. List, F. (1856). The national system of political economy. J. B. Lippincott & Company.Google Scholar
 51. Łuczak, C. (1973). Dzieje Wielkopolski: Lata 1793–1918. Poznańskie: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 52. Ludwikowski, R. R. (1976). Konserwatyzm Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym =: (z rozważań na ideologią i polityką) = De conservatismo Regni Polaniae tempore inter duas insurrectiones: (meditationes de ideologia et politica). Kraków: UJ: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 53. Ludwikowski, R. R. (1991). Continuity and change in Poland: Conservatism in Polish political thought. Washington, DC: The Catholic University of America Press.Google Scholar
 54. Ludwikowski, R. R. (2012). Historia polskiej myśli politycznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Google Scholar
 55. Łukasiewicz, J. (1963). Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852–1886. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 56. Mażewski, L. (2012). Aleksander Wielopolski: Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861–1862. Pracownia Wydawnicza Elset.Google Scholar
 57. Mażewski, L. (2015a). Namiestnictwo Iwana Paskiewicza: kształtowanie się nowego systemy politycznego w Królestwie Polskim w latach 1830–1832. In Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza 1832–1856. System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832r (pp. 163–174). Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky.Google Scholar
 58. Mażewski, L. (Ed.). (2015b). Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832–1856): system polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r. Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky.Google Scholar
 59. Mielcarek, A. (2000). Transport drogowy, wodny i kolejowy w gospodarce prowincji pomorskiej w latach 1815–1914 (Wyd. 1). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
 60. Miodunka, P. (2014). Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772–1866). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 23–43.  https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1102
 61. Misztal, S. (1970). Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 62. Myszczyszyn, J. (2016). Powstanie i rozwój kolei żelaznych w prowincji Pomorze jako wyraz aktywności lokalnych środowisk i sektora publicznego. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 16.  https://doi.org/10.18778/2080-8313.16.06
 63. Myszczyszyn, J., Uniwersytet Łódzki, & Wydawnictwo. (2013). Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840–1913). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 64. Ossowski, J. (2007). Józef Supiński: pionier polskiej socjologii i ekonomii społecznej. Pieniądze i Więź, 4, 28.Google Scholar
 65. Pawłowski, F., Ślusarek, K., & Turek, W. P. (1994). Drobna szlachta w Galicji, 1772–1848. Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 66. Pietrzak-Pawłowska, I. (Ed.). (1970). Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku: studia i materiały. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.Google Scholar
 67. Pilch, A. (Ed.). (1984). Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 68. Pruss, W. (1977). Rozwój przemysłu warszawskiego w latach 1864–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 69. Puś, W. (1987). Dzieje Łodzi przemysłowej: zarys historii. Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi. Centrum Informacji Kulturalnej.Google Scholar
 70. Rezler, M. (2000). Hipolit Cegielski: 1813–1868. Poznań: Wydawnictwo WBP.Google Scholar
 71. Rosevaere, I. M. (1969). From reform to rebellion: A. Wielopolski and the Polish question, 1861–1863. Canadian-American Slavic Studies, 3, 263–285.  https://doi.org/10.1163/221023969X00394bCrossRefGoogle Scholar
 72. Rosin, R., Baranowski, B., Fijałek, J., & Badziak, K. (Eds.). (1989). Łódź: dzieje miasta. T. 1: Do 1918 r[oku] (Wyd. 2). Warszawa and Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 73. Sikorska-Kulesza, J. (1995). Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Pruszków: Ajaks.Google Scholar
 74. Skrzydło, L. (2000). Rody fabrykanckie (Wyd. 2). Łódź: Oficyna Bibliofilów.Google Scholar
 75. Ślusarek, K. (2002). Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej. Kraków: Historia Iagellonica.Google Scholar
 76. Ślusarek, K. (2012). Austria wobec polskiej szlachty z Galicji w latach 1772–1861. Studia Historyczne., Kraków, 55, 185–200.Google Scholar
 77. Ślusarek, K. (2017). Wieś galicyjska 1772–1914: stagnacja czy rozwój? Rocznik Łódzki., Wydawnictwo Poświęcone Dziejom Łodzi Ziem Województwa Łódzkiego, 66, 151–165.Google Scholar
 78. Sobieszczański, F. M. (1860). Kalendarz wydawany przez Obserwatoryum Astronomiczne Warszawskie na rok zwyczajny 1861. Warszawa: Obserwatoryum Astronomiczne Warszawskie.Google Scholar
 79. Statistischen Central-Commission. (1874). Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau: auf Grund d. Volkszählung vom Jahre 1869. Berlin: Carl Gerold’s Sohn.Google Scholar
 80. Stefański, K. (2014). Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta: Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.Google Scholar
 81. Supiński, J., Bernacki, W., & Kuczkiewicz-Fraś, A. (2010). Szkoła polska gospodarki społecznej: wybór pism. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.Google Scholar
 82. Sykulski, L. (2007). Edward Dembowski (1822–1846): biografia polityczna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.Google Scholar
 83. Szewczuk, J., & Bujak, F. (1939). Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772–1848: z wykresami. Lwów: skł. gł. Kasa im. J. Mianowskiego. Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej.Google Scholar
 84. Temkinowa, H. (1962). Gromady Ludu Polskiego: zarys ideologii. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 85. Tipton, F. B. (1976). Regional variations in the economic development of Germany during the nineteenth century. Wesleyan University Press.Google Scholar
 86. Topolski, J. (1973). Dzieje Wielkopolski: Lata 1793–1918. Poznańskie: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 87. Trencsényi, B., Janowski, M., Baár, M., et al. (2016). A history of modern political thought in East Central Europe: Negotiating modernity in the “long nineteenth century”. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 88. Trzeciakowski, L. (2003). Posłowie polscy w Berlinie 1848–1928. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu.Google Scholar
 89. Vushko, I. (2015). The politics of cultural retreat: Imperial bureaucracy in Austrian Galicia, 1772–1867. Yale University Press.Google Scholar
 90. Walicki, A. (1994). Philosophy and romantic nationalism: The case of Poland. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.Google Scholar
 91. Walicki, A., Mencwel, A., & Walicki, A. (2009). Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.Google Scholar
 92. Węgrzynowicz, S. (2014). Patrioci i zdrajcy: społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846–1856. Kraków: Wydawnictwo Arcana.Google Scholar
 93. Werwicki, A. (1957). Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 roku: czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 94. Wolff, L. (2012). The idea of Galicia: History and fantasy in Habsburg political culture. Stanford, CA: Stanford University Press.Google Scholar
 95. Załęski, W. (1876). Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego: ludność i stosunki ekonomiczne. Warszawa: Gebethner i Wolff.Google Scholar
 96. Żaliński, H. (1990). Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego 1832–1846. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.Google Scholar
 97. Żor, A. (2011). Kronenberg: dzieje fortuny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 98. Żurawski vel Grajewski, R. P. (Ed.). (2014). Rządy bez ziemi: struktury władzy na uchodźstwie. Warszawa: Wydawnictwo DiG.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations