Advertisement

Between the Consolidation from Above and the Fragmentation of the State: Partitions, Duchy of Warsaw and Polish Lands After the Congress of Vienna (1795–1830)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 190 Downloads

Abstract

The Polish state ceased to exist as a result of three partitions in 1795. Subsequently, it was revived—on a significantly diminished territory—first, by Napoleon, as the Duchy of Warsaw, and then, after the Congress of Vienna, as the Kingdom of Poland (known as Congress Poland) and the Free City of Cracow, both with relative autonomy (including their own constitutions). Within the Prussian state, some extent of autonomy was granted to the Grand Duchy of Posen. These quasi-states came to a decline between 1831 (the defeat of the November Uprising) and 1848 (after the Revolutions of 1848).

The period of partitions and the Enlightenment reforms after the Congress of Vienna brought—apart from the collapse of the state—a profound institutional change, as the modern institutions were created and the social change began. The state tried to conduct a mercantilist policy in order to lay the foundation for an industrial economy. However, the weak internal market, underdeveloped infrastructure, unfavourable geographical situation, and the briefness of successive political entities were not suitable conditions for development and introducing an industrial revolution on the Polish territory.

References

 1. Badziak, K., Woźniak, K., & Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Eds.). (1998). Materiały do dziejów uprzemysłowienia Królestwa Polskiego: raporty prezesów komisji województwa kaliskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 2. Bartel, W. M. (1976). Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa: (1815–1846). Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 3. Bortnowski, W. (1976). Kaliszanie: kartki z dziejów Królestwa Polskiego. Książka i Wiedza.Google Scholar
 4. Cieślak, E., & Biernat, C. (1988). History of Gdańsk. Wydawnictwo.Google Scholar
 5. Cieślak, E., & Biernat, C. (Eds.). (1993). Historia Gdańska: opracowanie zbiorowe. T. 3 [cz.] 2: 1793–1815. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.Google Scholar
 6. Czubaty, J. (1997). Warszawa 1806–1815 – miasto i ludzie. Neriton.Google Scholar
 7. Czubaty, J. (2011). Księstwo Warszawskie (1807–1815). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 8. Czubaty, J., & Phillips, U. (2016). The Duchy of Warsaw, 1807–1815: A Napoleonic outpost in Central Europe. Bloomsbury Publishing.Google Scholar
 9. Dziadzio, A. (2007). Konstytucja Księstwa Warszawskiego 1807: polska odmiana bonapartyzmu. Państwo Społecz Półrocznik Krak Wyższej Szk Im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 7, 113–122.Google Scholar
 10. Dziadzio, A. (2008). The constitution of the Duchy of Warsaw 1807. Some remarks on occasion of 200 year anniversary of its adoption. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2, 163–174.Google Scholar
 11. Fryda, M. (2002). Wieś pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przykładzie klucza gemelskiego w powiecie człuchowskim (1772–1830). Gdańsk: Instytut Kaszubski.Google Scholar
 12. Główny Urząd Statystyczny. (1993). Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium. Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 13. Górski, J. (1963). Polska myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy, 1807–1830: studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 14. Grochulska, B. (1967). Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego: z badań nad strukturą gospodarczą. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 15. Grossmann, H. (1925). Struktura społeczna i gospodarcza Ksiȩstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 16. Hohorst, G. (1977). Wirtschaftswachstum und Bevölkerungsentwicklung in Preussen, 1816 bis 1914. Arno Press.Google Scholar
 17. Holsche, A. K. (1800). Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreußen: Nebst einer kurzen Geschichte des Königreichs Polen bis zu dessen Zertheilung. Maurer.Google Scholar
 18. Holsche, A. K. (1804). Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreußen: Nebst einer kurzen Geschichte des Königreichs Polen bis zu dessen Zertheilung. Maurer.Google Scholar
 19. Holsche, A. K. (1807). Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreußen: Nebst einer kurzen Geschichte des Königreichs Polen bis zu dessen Zertheilung. Maurer.Google Scholar
 20. Ihnatowicz, I. (1972). Burżuazja warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 21. Izdebski, H. (1978). Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815–1830. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 22. Janczak, J. K. (1983). Statystyka ludności Królestwa Polskiego 1815–1830. Przeszłość Demograficzna Polski, 14, 17–23.Google Scholar
 23. Janowski, M., & Jedlicki, J. (2008). Narodziny inteligencji 1750–1831. Warszawa: Instytut Historii PAN: Wydawnictwo Neriton.Google Scholar
 24. Jedlicki, J. (1964). Nieudana próba kapitalistycznej industralizacji: analiza państwowego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 25. Jedlicki, J. (1968). Klejnot i bariery społeczne: przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 26. Jedlicki, J. (1999). A suburb of Europe: Nineteenth-century Polish approaches to Western civilization. Budapest; Plymouth: Central European University Press; Distributed by Plymbridge Distributors.Google Scholar
 27. Jedlicki, J., Jedlicki, J., & Korecki, T. (2014). The vicious circle: 1832–1864. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.Google Scholar
 28. Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 29. Jezierski, A. (1967). Handel zagraniczny Królewstwa Polskiego 1815–1914. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 30. Kaps, K. (2015). Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa: Galizien zwischen überregionaler Verflechtung und imperialer Politik (1772–1914). Böhlau Verlag Wien.Google Scholar
 31. Karpineć, Ì. (1932). Ilość osad miejskich byłej Galicji i podział ich na miasta i miasteczka. Lwów: sgł. Kasa im. J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej.Google Scholar
 32. Kawalec, A., & Wierzbieniec, W. (2011). Galicja 1772–1918: problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań: praca zbiorowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Google Scholar
 33. Kizwalter, T. (1999). O nowoczesności narodu: przypadek Polski. Semper.Google Scholar
 34. Kochanowicz, J. (1981). Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 35. Kochanowicz, J. (2006). Backwardness and modernization: Poland and Eastern Europe in the 16th–20th centuries. Ashgate Variorum.Google Scholar
 36. Kociszewski, A. (1982). Rajmund Rembieliński jako prefekt departamentu płockiego. Ciechanów: Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe: Zakład Naukowy MOBN.Google Scholar
 37. Kołodziejczyk, R. (1957). Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1815–1850. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 38. Kołodziejczyk, R. (1979). Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w: szkice i rozprawy historyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 39. Korobowicz, A., & Witkowski, W. (2012). Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 40. Kowalczyk, R. (2010). Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812 (Wyd. 1). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego.Google Scholar
 41. Kowalska, S., Jedlicki, J., & Jezierski, A. (1958). Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831–1864. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 42. Krysiński, D. (1956). Wybór pism. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 43. Kumor, B. (1978). Spis wojskowy ludności Galicji z 1808 r. Przeszłość Demograficzna Polski, 10, 39–134.Google Scholar
 44. Kumor, B. (1984). Spis wojskowy ludności Galicji z 1808 r. (uzupełnienie). Przeszłość Demograficzna Polski, 15, 95–113.Google Scholar
 45. Leszczyńska, C. (2006). Polska bankowość centralna 1828–1989: Bank Polski, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Narodowy Bank Polski. Bank i Kredyt, Wyd Pol 43, no. 2.Google Scholar
 46. Leszczyńska, C. (2010). Zarys historii polskiej bankowości centralnej. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw.Google Scholar
 47. Libiszowska, Z. (1973). Prasa i publicystyka angielska wobec drugiego rozbioru Polski. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, XII, 299–325.Google Scholar
 48. Lityńska, A. (2000). Fryderyk Skarbek – twórca polskiej szkoły narodowej w ekonomii. Zeszyty Naukowe – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 555, 87–94.Google Scholar
 49. Łojek, J. (1986). Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne. Instytut Wydawniczy Pax.Google Scholar
 50. Lukowski, J. (2014). The partitions of Poland 1772, 1793, 1795. Taylor & Francis.Google Scholar
 51. Magocsi, P. R. (2010). A history of Ukraine: The land and its peoples. University of Toronto Press.Google Scholar
 52. Majer, T. (2015). Kredyt ziemski w Królestwie Polskim przed i po 1832 r. In Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza 1832–1856. System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832r (pp. 247–258). Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky.Google Scholar
 53. Mażewski, L. (2013). System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815–1830: w przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej. Wydawnictwo “von borowiecky”.Google Scholar
 54. Miodunka, P. (2014). Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772–1866). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 23–43.  https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1102
 55. Morawski, W. (1998). Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Warszawa: Muza.Google Scholar
 56. Pawłowski, F., Ślusarek, K., & Turek, W. P. (1994). Drobna szlachta w Galicji, 1772–1848. Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 57. Pipes, R. (1985). Catherine II and the Jews: The origin of the pale of settlement. Institute of Jewish Studies.Google Scholar
 58. Puś, W. (1987). Dzieje Łodzi przemysłowej: zarys historii. Muzeum Historii Miasta Łodzi. Łódź: Centrum Informacji Kulturalnej.Google Scholar
 59. Rodecki, F. B., Gałęzowski, A., Oleszczyński, S., & Dayczer, K. S. (1830). Obraz geograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego. Mappa polityczna Królestwa Polskiego. Warszawa: Drukarnia Gałęzowskiego.Google Scholar
 60. Schieder, T., Scott, H. R., & Krause, S. (2016). Frederick the great. Taylor & Francis.Google Scholar
 61. Schmidt-Rutsch, O., & Reden, F. W. von. (Eds). (2008). Friedrich Wilhelm Graf von Reden (1752–1815): Beiträge zur Frühindustrialisierung in Oberschlesien und an der Ruhr; [Begleitband zur Sonderausstellung des LWL-Industriemuseums “Im Auftrag Seiner Majestät.” Die Reise des Oberbergrats Friedrich Wihelm von Reden von Oberschlesien ins Ruhrtal]. Essen: Klartext.Google Scholar
 62. Serejski, M. H. (1970). Europa a rozbiory Polski: studium historiograficzne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 63. Sikorska-Kulesza, J. (1995). Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Pruszków: Ajaks.Google Scholar
 64. Skarbek, F., & Szymaniec, P. (2013). Gospodarstwo narodowe: wybór pism. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 65. Ślusarek, K. (2017). Wieś galicyjska 1772–1914: stagnacja czy rozwój? Rocznik Łódzki, Wydawnictwo Poświęcone Dziejom Łodzi Ziem Województwa Łódzkiego, 66, 151–165.Google Scholar
 66. Smolka, S., & Kołodziejczyk, R. (1984). Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym (Wyd. 2). Warszawa: Państwowe Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 67. Surowiecki, W., & Szymaniec, P. (2014). O upadku przemysłu i miast w Polsce: wybór pism. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 68. Szczepański, J. (2008). Książę Ksawery Drucki-Lubecki: 1778–1846. DiG.Google Scholar
 69. Szlajfer, H. (2012). Economic nationalism and globalization: Lessons from Latin America and Central Europe. Leiden and Boston: Brill.CrossRefGoogle Scholar
 70. Topolski, J. (1973). Dzieje Wielkopolski: Lata 1793–1918. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 71. Wandycz, P. S. (1975). The lands of partitioned Poland, 1795–1918. University of Washington Press.Google Scholar
 72. Wąsicki, J. (1957). Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Prusy południowe, 1793–1806: studium historycznoprawne. Zakład im. Ossolińskich.Google Scholar
 73. Wojas, J. (2017). Unia polsko-rosyjska z 1815 r. na tle unii lubelskiej i projektów unii Rzeczypospolitej i Rosji z XVI i XVII w. Studia Prawa Publicznego, 1, 123–140.Google Scholar
 74. Woźniak, K. (2016). Rajmund Rembieliński: wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej: raporty z lat 1824–1830. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 75. Zajewski, W. (2012). Powstanie listopadowe 1830–1831. Warszawa: Bellona.Google Scholar
 76. Zamorski, K. (1987). Folwark i wieś: gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705–1845. Wrocław and Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations