Advertisement

The Age of Enlightenment Reforms and Partitions of Poland: Economy and Politics in the Late Eighteenth Century (1772–1795)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 204 Downloads

Abstract

Between 1772 and 1795, in spite of the recently undertaken reforms, the Polish state ceased to exist as a result of three partitions. Subsequently, it was revived—on a significantly diminished territory—first by Napoleon, as the Duchy of Warsaw, and then, after the Congress of Vienna, as the Kingdom of Poland (known as Congress Poland) and the Free City of Cracow, both with relative autonomy (including their own constitutions). Within the Prussian state, some extent of autonomy was granted to the Grand Duchy of Posen. These quasi-states came to a decline between 1831 (the defeat of the November Uprising) and 1848 (after the Revolutions of 1848). The chapter presents the economic consequences of fragmentation of the Polish territory and the subsequent projects of modernization of Poland formulated by Enlighted reformers.

References

 1. Adams, J. (1787). A defence of the constitutions of government of the United States of America. C. Dilly.Google Scholar
 2. Allen, R. (2001). The great divergence in European wages and prices from the middle ages to the first world war. Explorations in Economic History, 38, 411–447.CrossRefGoogle Scholar
 3. Assorodobraj-Kula, N. (1946). Początki klasy robotniczej: problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki Stanisławowskiej. Czytelnik.Google Scholar
 4. Biskupski, M. B., & Pula, J. S. (1990). Polish democratic thought from the renaissance to the great emigration: Essays and documents. East European Monographs.Google Scholar
 5. Bogucka, M., & Samsonowicz, H. (1986). Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 6. Bukowski, M., Koryś, P., Leszczyńska, C., et al. (2018). Urban population and economic development: Urbanization and approximation of GDP per capita in history—The case of the Polish lands in the 19th century. Mimeo.Google Scholar
 7. Butterwick, R. (1998). Poland’s last king and English culture: Stanisław August Poniatowski, 1732–1798. Clarendon Press.Google Scholar
 8. Butterwick, R. (2001). The Polish-Lithuanian monarchy in European context, C. 1500–1795. Palgrave Macmillan.Google Scholar
 9. Butterwick, R. (2012). The Polish revolution and the Catholic Church, 1788–1792: A political history. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 10. Chirot, D. (1989). The origins of backwardness in Eastern Europe: Economics and politics from the middle ages until the early twentieth century. University of California Press.Google Scholar
 11. Davies, N. (2005). God’s Playground: The origins to 1795. Columbia University Press.Google Scholar
 12. Drzażdżyńska, H. (1931). Ludność Warszawy w roku 1792. Kwart Stat, VIII, 45–66.Google Scholar
 13. Fedorowicz, J. K., Bogucka, M., & Samsonowicz, H. (1982). A republic of nobles: Studies in Polish history to 1864. Cambridge University Press.Google Scholar
 14. Garczyński, S. (1753). Anatomia rzeczypospolitey-polskiey. [Wrocław]. Digitalized version https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=87423.
 15. Gieysztorowa, I. (1976). Wstęp do demografii staropolskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 16. Główny Urząd Statystyczny. (1993). Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium. Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 17. Grochulska, B. (1980). Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej: podstawy gospodarcze rozwoju miasta. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 18. Grochulska, B. (1988). Wielcy bankierzy Warszawy. Elity Poliyczne W Polsce, 5, 69–90.Google Scholar
 19. Grossmann, H. (1925). Struktura społeczna i gospodarcza Ksiȩstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 20. Grześkowiak-Krwawicz, A. (2000). O formę rządu czy o rząd dusz?: publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. IBL.Google Scholar
 21. Grześkowiak-Krwawicz, A. (2012). Queen liberty: The concept of freedom in the Polish-Lithuanian commonwealth. Brill.Google Scholar
 22. Ihnatowicz, I. (1972). Burżuazja warszawska. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 23. Ihnatowicz, I., Mączak, A., & Zientara, B. (1979). Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Książka i Wiedza.Google Scholar
 24. Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 25. Jezierski, A., & Leszczyńska, C. (2010). Historia gospodarcza Polski. Wydawnictwo Key Text.Google Scholar
 26. Józefecki, J. (1997). Manufaktura sukiennicza w Skierniewicach w latach 1786–1795. Mazowieckie Studia Humanistyczne, 3, 225–244.Google Scholar
 27. Kądziela, Ł. (1991). Narodziny Konstytucji trzeciego maja. Agencja Omnipress.Google Scholar
 28. Kądziela, Ł. (1993). Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej: Fryderyk Moszyński w latach 1792–1793. Oficyna Wydawnicza Volumen.Google Scholar
 29. Kaps, K. (2015). Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa: Galizien zwischen überregionaler Verflechtung und imperialer Politik (1772–1914). Böhlau Verlag Wien.Google Scholar
 30. Kochanowicz, J. (2006). Backwardness and modernization: Poland and Eastern Europe in the 16th–20th centuries. Ashgate Variorum.Google Scholar
 31. Konarski, S. (1760). O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymów. Warszawa: Drukarnia Pijarów.Google Scholar
 32. Konopczyński, W. (1966). Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 33. Kornatowski, W. (1937). Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku: upadłość Teppera, Szulca, Kabryta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera. Drukarnia Samorzad, Instytutu Wydawnictwo.Google Scholar
 34. Koryś, P., & Tymiński, M. (2013). Polish and Swedish fiscal policy in the years 1772–1792. A short-run analysis. Central European Economy Journal, 33, 79–99.Google Scholar
 35. Korys, P., & Tyminski, M. (2016). The unwanted legacy. In search of historical roots of corruption in Poland. Sociologija, 58, 203–219.CrossRefGoogle Scholar
 36. Korzon, T. (1898). Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, 1764–1794: Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. L. Zwoliński.Google Scholar
 37. Kościałkowski, S. (1971). Antoni Tyzenhauz: podskarbi nadworny litewski. Stefan Batory University (London Community).Google Scholar
 38. Kowalczyk, R. (2010). Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812 (Wyd. 1). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego.Google Scholar
 39. Kuklo, C. (2009). Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Wydawnictwo DiG.Google Scholar
 40. Kula, W. (1956a). Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku: 1780–1795. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 41. Kula, W. (1956b). Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 42. Kula, W., & Kochanowicz, J. (1993). Rozwój gospodarczy Polski XVI–XVIII w. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 43. Latuch, K. (2005). Pierwszy spis domów i ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1789 r: wybrane pisma historyczno-demograficzne. Polskie Towarzystwo Demograficzne.Google Scholar
 44. Leszczyński, S. (1733). Głos Wolny Wolność Ubespieczaiący. s.n. Digitalized version: https://polona.pl/item/glos-wolny-wolnosc-ubezpieczajacy,MTE1NjE2Njg/4/#info:metadata.
 45. Lipiński, E. (1975). Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII [i.e. osiemnastego] wieku. Ossolineum.Google Scholar
 46. Lukowski, J. (2010). Disorderly liberty: The political culture of the Polish-Lithuanian commonwealth in the eighteenth century. Bloomsbury Publishing.Google Scholar
 47. Lukowski, J. (2014). The partitions of Poland 1772, 1793, 1795. Taylor & Francis.Google Scholar
 48. Mączak, A. (1995). Development levels in early-modern Europe. In A. Mączak (Ed.), Money prices power Poland. Norfolk: Variorum.Google Scholar
 49. Malinowski, M., & van Zanden, J. L. (2017). Income and its distribution in preindustrial Poland. Cliometrica, 11, 375–404.  https://doi.org/10.1007/s11698-016-0154-5CrossRefGoogle Scholar
 50. Michalski, J. (1956). Plan Czartoryskich naprawy Rzeczypospolitej. Instytut Historii PAN.Google Scholar
 51. Morawski, W. (1998). Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Muza SA.Google Scholar
 52. Pawłowski, F., Ślusarek, K., & Turek, W. P. (1994). Drobna szlachta w Galicji, 1772–1848. Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 53. Poniat, R. (2015). Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku. Klio, 32, 83–109.Google Scholar
 54. Preuß, A. E. (1835). Preußische Landes- und Volkskunde: oder Beschreibung von Preußen: Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen. Koenigsberg: Borntrager.Google Scholar
 55. Rostworowski, E. (1984). Historia powszechna: wiek XVIII. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 56. Rybarski, R. (1937). Skarbowość Polski w dobie rozbiorów. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.Google Scholar
 57. Śliwiński, B. (Ed.). (2012). Encyklopedia Gdańska. Gdańsk: Fundacja Gdańska.Google Scholar
 58. Smith, A. (1843). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations with a life of the author: Also a view of the doctrine of Smith, compared with that of the French economists, with a method of facilitating the study of his works, from the French of M. Jariner. Thomas Nelson.Google Scholar
 59. Stanek, W. (1991). Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku. Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 60. Staszic, S. (1785). Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Kanclerza i Hetmana W. K.: do dzisieyszego stanu Rzeczypospolitey Polskiey przystosowane. [Warszawa].Google Scholar
 61. Stone, D., Sugar, P. F., & Treadgold, D. W. (2001). The Polish-Lithuanian state, 1386–1795. University of Washington Press.Google Scholar
 62. Storozynski, A. (2009). The peasant prince: And the age of revolution. St. Martin’s Press.Google Scholar
 63. Sutton, J. L. (2015). The king’s honor and the king’s cardinal: The war of the Polish succession. University Press of Kentucky.Google Scholar
 64. Szacka, B. (1966). Stanisłåw Staszic. Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 65. Szczygielski, W. (2015). Sejm Wielki (1788–1792): studium z dziejów łagodnej rewolucji. Łódzkie Towarzystwo Naukowe.Google Scholar
 66. Szyndler, B. (1994). Powstanie kościuszkowskie 1794. Ancher.Google Scholar
 67. Teller, A. (2016). Money, power, and influence in eighteenth-century Lithuania: The Jews on the Radziwill estates. Stanford, CA: Stanford University Press.Google Scholar
 68. Topolski, J. (1977). Gospodarka polska a europejska w XVI–XVIII wieku. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 69. Trencsényi, B., Janowski, M., Baár, M., et al. (2016). A history of modern political thought in East Central Europe: Negotiating modernity in the “long nineteenth century”. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 70. Vielrose, E. (1957). Ludność Polski od X do XVIII wieku. Kwartalnik Historii KulturyMaterialnej, vol. 5, 1, 3–49.Google Scholar
 71. Wandycz, P. S. (1975). The lands of partitioned Poland, 1795–1918. University of Washington Press.Google Scholar
 72. Wąsicki, J. (1952). Konfederacja Targowicka i ostatni Sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku: studium historyczno-prawne. Nakładem Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk.Google Scholar
 73. Wąsicki, J. (1957a). Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 74. Wąsicki, J. (1957b). Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Prusy południowe, 1793–1806: studium historycznoprawne. Zakład im. Ossolińskich.Google Scholar
 75. Wegner, L. (1871). Stefan Garczyński wojewoda poznański i dzieło jego Anatomia Rzeczypospolitéj polskiéj: (1706–1755). Nakładem Towarzystwa [Przyjaciół Nauk].Google Scholar
 76. Wójtowicz, G., & Wójtowicz, A. (2009). Dlaczego nie jesteśmy bogaci. Warszawa: CeDeWu. Google Scholar
 77. Wolff, L. (1994). Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the mind of the enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press.Google Scholar
 78. Wyczański, A. (Ed.). (2003). Historia Polski w liczbach. T. 1: Państwo, społeczeństwo. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 79. Zahorski, A. (1985). Powstanie Kościuszkowskie w świetle najnowszych badań. Przegląd Humanistyczny, vol. 29, 11–12, 65–73.Google Scholar
 80. Zamorski, K. (1987). Folwark i wieś: gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705–1845. Wrocław and Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 81. Zamoyski, A. (1992). The last king of Poland. London: Jonathan Cape.Google Scholar
 82. Zawadzki, W. ed. (1963). Polska Stanisławowska W Oczach Cudzoziemców. Warszawa: PIW.Google Scholar
 83. Zielińska, Z. (1983). Walka “Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752. Warszawa: PWN.Google Scholar
 84. Zielińska, Z. (1991). Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego. Instytut Wydawniczy Pax.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations