Advertisement

The View from Afar: The Polish Economy Between the Golden Age and the Partitions (Sixteenth to Eighteenth Centuries)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 198 Downloads

Abstract

Sixteenth century was the Golden Age of the Commonwealth of Poland and Lithuania. Then, due to inefficient institutions, resource-based economy, and continuous wars the political and economic power of Poland declined. The chapter provides concise overview of factors that contributed to a decline of the Polish state between the sixteenth and eighteenth centuries and introduces concepts applied by the author to the analysis of crucial social and economic processes and to the formation of modern Polish society, nation, and economy. In the following chapters, the author presents the state of the economy and society, ideas of modernization that farmed the politics enforced, as well as their actual outcomes. Particular attention is paid to internal and external politics, territory, demography, society, and economic development.

Keywords

nobilityNobility peasantsPeasants Kochanowicz Poor Urbanization Achieve State Goals 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Ajnenkiel, A., Dunin-Wąsowicz, A., Ciunowicz, M., & Mączak, A. (Eds.). (1981a). Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1: A-N. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 2. Ajnenkiel, A., Mączak, A., & Dunin-Wąsowicz, A. (Eds.). (1981b). Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945. T. 2: O-Ż. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 3. Davies, N. (2005). God’s playground: The origins to 1795. Columbia University Press.Google Scholar
 4. Główny Urząd Statystyczny. (1993). Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium. Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 5. Jezierski, A., & Leszczyńska, C. (2010). Historia gospodarcza Polski. Wydawnictwo Key Text.Google Scholar
 6. Kamiński, A. (1975). Neo-Serfdom in Poland-Lithuania. Slavic Review, 34, 253–268.  https://doi.org/10.2307/2495187CrossRefGoogle Scholar
 7. Kochanowicz, J. (2006). Backwardness and modernization: Poland and Eastern Europe in the 16th–20th centuries. Ashgate Variorum.Google Scholar
 8. Kowalski, M. (2013). Księstwa Rzeczpospolitej: państwo magnackie jako region polityczny. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.Google Scholar
 9. Kuklo, C., Łukasiewicz, J., & Leszczyńska, C. (2014). Poland in Europe. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 10. Kula, W. (1976). An economic theory of the feudal system: Towards a model of the Polish economy, 1500–1800 (New ed.). London: N.L.B.Google Scholar
 11. Kula, W., & Kochanowicz, J. (1993). Rozwój gospodarczy Polski XVI–XVIII w. Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 12. Malinowski, M. (2016). Serfs and the city: Market conditions, surplus extraction institutions, and urban growth in early modern Poland. European Review of Economic History, 20, 123–146.  https://doi.org/10.1093/ereh/hew002CrossRefGoogle Scholar
 13. Malinowski, M., & van Zanden, J. L. (2017). Income and its distribution in preindustrial Poland. Cliometrica, 11, 375–404.  https://doi.org/10.1007/s11698-016-0154-5CrossRefGoogle Scholar
 14. Morawski, W. (2011). Dzieje gospodarcze Polski (Wyd. 2). Warszawa: Difin.Google Scholar
 15. Piatkowski, M. M. (2013). Poland’s new golden age: Shifting from Europe’s periphery to its center. The World Bank.Google Scholar
 16. Rostworowski, E. (1984). Historia powszechna: wiek XVIII. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 17. Rusiński, W. (1960). Historia gospodarcza Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych (Cz. 1). Poznań: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.Google Scholar
 18. Sosnowska, A., & Kochanowicz, J. (2011). Economic history of pre-industrial Poland: An obsolete subject? In Dove va la storia economica?: Metodi e prospettive: secc. XIII–XVIII [Where is economic history going?: Methods and prospects from the 13th to the 18th centuries/A cura di Francesco Ammannati]. Italy: Firenze University Press.Google Scholar
 19. Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla: peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”.Google Scholar
 20. Topolski, J. (1977). Gospodarka polska a europejska w XVI–XVIII wieku. Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 21. Wyczański, A. (1960). Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500–1580. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 22. Wyczański, A. (1969). Wieś polskiego Odrodzenia. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 23. Zamoyski, A. (1987). The Polish way: A thousand-year history of the Poles and their culture. London: John Murray.Google Scholar
 24. Zamoyski, A. (2009). Poland: A history. London: Harper Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations