Advertisement

In Pursuit of the Western World: Poland Between the Transition and the EU Accession (1989–2004)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 226 Downloads

Abstract

Post-communist transformation is analysed both as a part of the story (social and economic challenges of transformation had their sources in the failed communist project of modernization) and as another (perhaps ultimate) attempt of Westernization. The successful process of catching up to the West is analysed. In particular, processes of democratization, the rise of the market economy, rapid economic growth, and rapprochement with the West (EU) are presented simultaneously with the transition of Polish economy and society.

References

 1. Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 2. Balcerowicz, L., Baczyński, J., & Koźmiński, J. (2009). 800 dni: krótka historia wielkiej zmiany 1989–1991. Warszawa: Polityka.Google Scholar
 3. Bałtowski, M. (2009). Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza – rozwój – upadek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 4. Berend, T. I. (2009). From the Soviet bloc to the European Union: The economic and social transformation of Central and Eastern Europe since 1973. Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 5. Branko Milanovic. (2014). For whom the wall fell? A balance sheet of the transition to capitalism. The Globalist. Retrieved June 10, 2018, from https://www.theglobalist.com/for-whom-the-wall-fell-a-balance-sheet-of-the-transition-to-capitalism/
 6. Brzechczyszyn, K. (2010). Program i myśl polityczna NSZZ Solidarność. In Ł. Kamiński & G. Waligóra (Eds.), NSZZ “Solidarność” 1980–1989. T. 2: Ruch społeczny. Warszawa: IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Google Scholar
 7. Bugaj, R. (2015). Plusy dodatnie i ujemne czyli Polski kapitalizm bez solidarności. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.Google Scholar
 8. Bugaj, R., & Kulpińska-Cała, K. (Eds.). (2004). Polska transformacja ustrojowa: próba dyskursu – zarys perspektyw. Warszawa: Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna.Google Scholar
 9. Czarny, E., & Śledziewska, K. (2009). Polska w handlu światowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Google Scholar
 10. Domański, H. (2004). O ruchliwości społecznej w Polsce. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 11. Domański, H. (2015). The Polish middle class. Frankfurt am Main and New York: Peter Lang.CrossRefGoogle Scholar
 12. Dudek, A. (2004). Pierwsze lata III Rzeczypospolitej: 1989–2001. Kraków: Wydawnictwo Arcana.Google Scholar
 13. Dudek, A. (2013). Historia polityczna Polski: 1989–2012. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.Google Scholar
 14. Dudek, A. (2014). Reglamentowana rewolucja: rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.Google Scholar
 15. Gardawski, J. (2001). Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN – Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 16. Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., & Rychard, A. (2000). Strategie i system: Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN – Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 17. Główny Urząd Statystyczny. (2014). Polska 1989–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 18. Główny Urząd Statystyczny. (2017). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 19. Gomułka, S. & Kowalik, T. (Eds.). (2011). Transformacja polska: dokumenty i analizy 1990. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 20. Gomułka, S. (Eds.). (2013). Transformacja polska: dokumenty i analizy 1991–1993. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 21. Grabowska-Lusińska, I., & Okólski, M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 22. Holmes, L. T., & Roszkowski, W. (Eds.). (1997). Changing rules: Polish political and economic transformation in comparative perspective. Warsaw: ISP PAN.Google Scholar
 23. Jarosz, M. (Ed.). (2008). Wykluczeni: wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.Google Scholar
 24. Jarosz, M., & Kozak, M. W. (2015). Eksplozja nierówności? Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 25. Jasiecki, K. (2002). Elita biznesu w Polsce: drugie narodziny kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN – Instytutu Filozofii i Socjologii [Polskiej Akademii Nauk].Google Scholar
 26. Jaźwińska-Motylska, E. & Okólski, M. (Eds.). (2001). Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 27. Kaliński, J. (2011). Autostrady w Polsce czyli Drogi przez mękę. Łódź: Księży Młyn.Google Scholar
 28. Kieżun, W. (2011). Drogi i bezdroża polskich przemian. Warszawa: Ekotv.Google Scholar
 29. Kofman, J., & Roszkowski, W. (1999). Transformacja i postkomunizm. Warszawa: ISP PAN.Google Scholar
 30. Kołodko, G. W. (2000). From shock to therapy: The political economy of postsocialist transformation. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 31. Koryś, P. (2011). To jest Polska i chcemy mieć rozwiązania polskie. NSZZ Solidarność jako ruch modernizacyjny. In Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.Google Scholar
 32. Koryś, P., & Tymiński, M. (2016a). Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r. Dzieje Najnowsze, 48, 125.  https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.06CrossRefGoogle Scholar
 33. Koryś, P., & Tymiński, M. (2016b). The unwanted legacy. In search of historical roots of corruption in Poland. Sociologija, 58, 203–219.CrossRefGoogle Scholar
 34. Kowalik, T. (2009). Retrieved from www.polskatransformacja.pl. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 35. Kubiczek, F., Wyczański, A., & Zakład Wydawnictw Statystycznych (Eds.). (2006). Historia Polski w liczbach. T. 2: Gospodarka. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 36. Łapińska-Tyszka, K., Fedyszak-Radziejowska, B., & Perepeczko, B. (1997). Nowi gospodarze dawnych PGR: przekształcenia państwowego rolnictwa. Warszawa: PAN. IRWIR.Google Scholar
 37. Łoś, M., & Zybertowicz, A. (2000). Privatizing the police-state: The case of Poland. Houndmills, Basingstoke and New York: Macmillan Press and St. Martin’s Press.CrossRefGoogle Scholar
 38. Luszniewicz, J. (2009). Wizje reformy gospodarczej w koncepcjach pierwszej Solidarności 1980–1981. In E. Kościk & T. Głowiński (Eds.), Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt.Google Scholar
 39. Okólski, M. (2004). Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 40. Paszkiewicz, K. A. (Ed.). (2000). Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 41. Piatkowski, M. (2018). Europe’s growth champion. New York: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 42. Piatkowski, M. M. (2013). Poland’s new golden age: Shifting from Europe’s periphery to its center. The World Bank.Google Scholar
 43. Portes, R., Gomułka, S., & Rosati, D. (Eds.). (1993). Economic transformation in Central Europe: A progress report. London and Luxembourg: Centre for Economic Policy Research; Office for Official Publications of the European Communities.Google Scholar
 44. Poznański, K. (1996). Poland’s protracted transition: institutional change and economic growth 1970–1994. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.Google Scholar
 45. Poznański, K. (2001). Obłęd reform: wyprzedaż Polski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Google Scholar
 46. Roszkowski, W. (2015). East Central Europe: A concise history. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Instytut Jagielloński.Google Scholar
 47. Sachs, J. (1993). Poland’s Jump to the market economy. Cambridge, MA and London: MIT Press.Google Scholar
 48. Szuman, A. (1999). Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej ludności Polski w XX wieku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXI, 187–202.Google Scholar
 49. Ther, P. (2016). Europe since 1989: A history. Princeton: Princeton UP.Google Scholar
 50. Trzeciak, S. (2012). Poland’s EU accession. London and New York: Routledge.Google Scholar
 51. Wyczański, A. (Ed.). (2003). Historia Polski w liczbach. T. 1: Państwo, społeczeństwo. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations