Advertisement

Communist Modernization? Economic Development of Poland Under State Socialism (1945–1989)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 211 Downloads

Abstract

This chapter concerns the period of state socialism. Firstly, it deals with the rise and institutionalization of state socialism (1945–1970). The problem of dislocation of the state (lost and “regained” lands) and resettlement of people (mass forced migrations in 1940s–1950s, of both Poles and Germans) is discussed. The process of industrialization is discussed, as well as the resulting societal and economic structural changes. Then, the crisis and collapse of state socialism (1970–1989) are presented. Author discusses the sources of recurrent socio-economic crises, workers’ protests, and the role of the Solidarność Movement. Author also analyses new social processes: the formation of a communist ruling class, communist (under)urbanization, mass labour emigration, and the rise of grey and black markets. He analyses the consequences of communism for social cohesion, class relations, and economic development. The idea of communist, non-market, state-led modernization and attempts undertaken towards its implementation are also presented.

Keywords

Poland Polish United Workers Party Voivodeship Gierek Polish Economy 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Bałtowski, M. (2009). Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza – rozwój – upadek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 2. Berend, T. I. (1998). Central and Eastern Europe, 1944–1993: Detour from the periphery to the periphery. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 3. Berend, T. I. (2009). From the Soviet bloc to the European Union: The economic and social transformation of Central and Eastern Europe since 1973. Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 4. Biuro Odszkodowań Wojennych. (1947). Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939–1945. Warszawa: Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów.Google Scholar
 5. Borkowski, J., Inglot, S. (Eds.). (1995). Historia chłopów polskich Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 6. Brus, W., & Łaski, K. (1989). From Marx to the market: Socialism in search of an economic system. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 7. Connelly, J. (1996). Internal bolshevisation? Elite social science training in Stalinist Poland. Minerva, 34, 323–346.  https://doi.org/10.1007/BF00127070CrossRefGoogle Scholar
 8. Connelly, J. (2000). Captive university: The Sovietization of East German, Czech and Polish higher education, 1945–1956. Chapel Hill: University of North Carolina Press.Google Scholar
 9. Czarny, B. (2016). Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949–1989: ekonomia w państwie totalitarnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.Google Scholar
 10. Davies, N. (1986). God’s playground: A history of Poland. Vol. 2: To the present. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 11. Dobieszewski, A. (1993). Kolektywizacja wsi polskiej: 1948–1956. Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza.Google Scholar
 12. Dudek, A. (Ed.). (2003). Stan wojenny w Polsce 1981–1983. Rzeszów: IPN & Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Poleskiemu.Google Scholar
 13. Dudek, A. (2014). Reglamentowana rewolucja: rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.Google Scholar
 14. Dwilewicz, Ł., Morawski, W. (Eds.). (2015). Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych (T. 1). Warszawa and Zalesie Górne: Pracownia Wydawnicza & Akant.Google Scholar
 15. Eisler, J. (1991). Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 16. Fallenbuchl, Z. (1985). National income statistics for Poland, 1970–1980. The World Bank.Google Scholar
 17. Fallenbuchl, Z. M. (1974). The impact of the development strategy on urbanization: Poland 1950–1970. Windsor: Department of Economics University of Windsor.Google Scholar
 18. Fallenbuchl, Z. M. (1980). Polityka gospodarcza PRL. London: Odnowa.Google Scholar
 19. Fallenbuchl, Z. M. (1983). Transfert de technologie entre l’Est et l’Ouest: le cas de la Pologne 1971–1980. Paris: Organisation de Coopération et de Développement Économiques.Google Scholar
 20. Friszke, A. (2010). Anatomia buntu: Kuroń, Modzelewski i komandosi. Kraków: Znak.Google Scholar
 21. Gawryszewski, A. (2005). Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.Google Scholar
 22. Ghosh, J. (2016). Michal Kalecki. In Handbook of alternative theories of economic development (pp. 475–484). Edward Elgar Publishing.Google Scholar
 23. Gołębiowski, B., Gałaj, D., & Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa “Książka i Wiedza” (Eds.). (1974). Chłoporobotnicy o sobie: studium autobiografii. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 24. Golonka-Czajkowska, M. (2013). Nowe miasto nowych ludzi: mitologie nowohuckie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 25. Gorzelak, E. (1987). Polityka agrarna PRL. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 26. Gorzelak, E. (2010). Polskie rolnictwo w XX wieku: produkcja i ludność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Google Scholar
 27. Grala, D. (2005). Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989): próba uratowania socjalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Trio.Google Scholar
 28. Holzer, J. (1990). Solidarność 1980–1981: geneza i historia (Wyd. 1). Warszawa: krajowe. Omnipress.Google Scholar
 29. Jankowiak, S. (2004). Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej. Pamięć Sprawiedl Biul Gł Kom Badania Zbrod Przeciwko Nar. Pol Inst Pamięci Nar, 139–160.Google Scholar
 30. Jedlicki, J., Janowski, M., Micińska, M., & Korecki, T. (2014). A history of the Polish intelligentsia. Peter Lang Edition.Google Scholar
 31. Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 32. Jezierski, A., & Leszczyńska, C. (2010). Historia gospodarcza Polski. Warszawa: Key Text.Google Scholar
 33. Jezierski, A., & Petz, B. (1988). Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944–1985 (Wyd. 3 zm). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 34. Kaliński, J. (1971). Bitwa o handel: 1947–1948. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 35. Kaliński, J. (1995). Gospodarka Polski w latach 1944–1989: przemiany strukturalne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.Google Scholar
 36. Kaliński, J. (2011). Autostrady w Polsce czyli Drogi przez mękę. Warszawa and Łódź: Księży Młyn.Google Scholar
 37. Kaliński, J. (2014). Economy in communist Poland: The road astray. Warsaw: Institute of National Rememberance. Commission of the Prosecution of Crimes against Polish Nation.Google Scholar
 38. Kamiński, Ł., & Waligóra, G. (Eds.). (2010). NSZZ “Solidarność” 1980–1989. T. 2: Ruch społeczny. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Google Scholar
 39. Karpiński, J. (2001). Wykres gorączki: Polska pod rządami komunistycznymi. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 40. Karpiński, J. (2005). Ustrój komunistyczny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.Google Scholar
 41. Knyt, A., & Wancerz-Gluza, A. (Eds.). (2004). Prywaciarze 1945–1989. Warszawa: Karta.Google Scholar
 42. Kochanowski, J. (2015). Tylnymi drzwiami: “Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (Wyd. 2, przejrz. i popr). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal.Google Scholar
 43. Kociszewski, J. (1999). Proces integracji gospodarczej ziem zachodnich i północnych z Polską. Wrocław: Wydawnictwo. AE.Google Scholar
 44. Koryś, P. (2007). Idea nowoczesności w działaniach i planach partii komunistycznej w Polsce 1945–1980. Przegląd problematyki. In E. Kościk & T. Głowiński (Eds.), Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944–1989): Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie 2 (pp. 440–455). Wrocław: Gajt.Google Scholar
 45. Koryś, P., & Tymiński, M. (2016a). Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r. Dzieje Najnow, 48, 125–140.  https://doi.org/10.12775/DN.2016.4.06
 46. Koryś, P., & Tymiński, M. (2016b). The unwanted legacy. In search of historical roots of corruption in Poland. Sociologija, 58, 203–219.CrossRefGoogle Scholar
 47. Kowalik, T. (1992). Historia ekonomii w Polsce 1864–1950. Wrocław and Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 48. Kowalik, T. (2006). Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce: lata 1944–1948. Warszawa: Wydawnictwo Key Text: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.Google Scholar
 49. Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1918–1992. Opole: Państwowy Instytut Naukowy.Google Scholar
 50. Kubiczek, F., Wyczański, A., & Zakład Wydawnictw Statystycznych (Eds.). (2006). Historia Polski w liczbach. T. 2: Gospodarka. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 51. Kuczyński, W. (1979). Po wielkim skoku. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.Google Scholar
 52. Kuklo, C., Łukasiewicz, J., & Leszczyńska, C. (2014). Poland in Europe. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 53. Landau, Z. (1969). Tempo wzrostu gospodarki Polski Ludowej. Kwart Hist, 76, 300–318.Google Scholar
 54. Landau, Z., & Roszkowski, W. (1995). Polityka gospodarcza II RP i PRL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 55. Landau, Z., & Tomaszewski, J. (1985). The Polish economy in the twentieth century. London and Sydney: Croom Helm.Google Scholar
 56. Łaski, K. (1956). Akumulacja i spożycie w procesie uprzemysłowienia Polski Ludowej. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 57. Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
 58. Leszczycki, S., Lijewski, T., & Grzeszczak, J. (Eds.). (1974). Geografia przemysłu Polski: praca zbiorowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 59. Leszczyńska, C. (2010). Zarys historii polskiej bankowości centralnej. Warszawa: Narodowy Bank Polski.Google Scholar
 60. Lijewski, T. (1978). Uprzemysłowienie Polski 1945–1975: przemiany strukturalne i przestrzenne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 61. López, G. J., & Assous, M. (2010). Michal Kalecki. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 62. Łukawer, E. (1996). Z historii polskiej myśli ekonomicznej: 1945–1995. Warszawa: Olympus.Google Scholar
 63. Łukawer, E. (2004). Miejsce koncepcji Oskara Langego w poglądach na model funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Google Scholar
 64. Luszniewicz, J. (2008) Solidarność, samorząd pracowniczy, transformacja systemu: o programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ “Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Google Scholar
 65. Luszniewicz, J. (2009). Wizje reformy gospodarczej w koncepcjach pierwszej Solidarności 1980–1981. In E. Kościk & T. Głowiński (Eds.), Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt.Google Scholar
 66. Marer, P., & Siwiński, W. (1988). Creditworthiness and reform in Poland: Western and Polish perspectives. Indiana University Press.Google Scholar
 67. Markowska, M. (Ed.). (2013). Wyklęci: podziemie zbrojne 1944–1963. Warszawa: Ośrodek Karta.Google Scholar
 68. Mazurek, M. (2016). “Bezdroża kapitalizmu”: Ludwik Landau i jego statystyczna wizja globalnych nierówności. Stan Rzeczy Teoria Społeczna, 127–143.Google Scholar
 69. Misztal, S. (1970). Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 70. Morawski, W. (2011). Dzieje gospodarcze Polski (Wyd. 2). Warszawa: Difin.Google Scholar
 71. Motyka, G. (2011). Od rzezi wołyńskiej do Akcji “Wisła”: konflikt polsko-ukraiński 1943–1947. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 72. Narojek, W. (1991). Socjalistyczne “welfare state”: studium z psychologii społecznej Polski Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 73. Olszański, P. (2002). Historia polskiego zadłużenia międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.Google Scholar
 74. Orłowski, W. M. (2010). W pogoni za straconym czasem: wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950–2030. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Google Scholar
 75. Paczkowski, A. (2003). The spring will be ours: Poland and the Poles from occupation to freedom. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.Google Scholar
 76. Paczkowski, A. (2015). Revolution and counterrevolution in Poland, 1980–1989: Solidarity, martial law, and the end of communism in Europe. Rochester and Warsaw: University of Rochester Press; Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences.Google Scholar
 77. Pearson, R. (2002). The rise and fall of the Soviet Empire (2nd ed.). New York: Palgrave.CrossRefGoogle Scholar
 78. Piatkowski, M. (2018). Europe’s growth champion. New York: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 79. Pietrzak-Pawłowska, I. (Ed.). (1970). Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku: studia i materiały. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
 80. Pisuliński, J. (2017). Akcja specjalna “Wisła”. Rzeszów: Libra PL.Google Scholar
 81. Pozniak, K. (2014). Nowa Huta: Generations of change in a model socialist town. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.CrossRefGoogle Scholar
 82. Przybysz, K. (Ed.). (1992). Wizje Polski: programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944. Warszawa: Elipsa.Google Scholar
 83. Roszkowski, W. (2008). Gospodarka: wzrost i upadek systemu nakazowo – rozdzielczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 84. Roszkowski, W. (2011). Najnowsza historia Polski: 1945–1956. Warszawa: Świat Książki.Google Scholar
 85. Rybiński, K. (Ed.). (2011). Dekada Gierka: wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna.Google Scholar
 86. Sikora, M. (2013). Koncesjonowany kapitalizm: Służba Bezpieczeństwa MSW a “spółki polonijne” w PRL (1976–1989). Dzieje Najnow, 45, 125–146.Google Scholar
 87. Simatupang, B. (2003). The Polish economic crisis: Background, circumstances and causes. Taylor & Francis.Google Scholar
 88. Slay, B. (1994). The Polish economy: Crisis, reform, and transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
 89. Stola, D. (2000). Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.Google Scholar
 90. Stola, D. (2012). Kraj bez wyjścia? migracje z Polski 1949–1989. Warszawa: IPN & Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Google Scholar
 91. Szelényi, I., Treiman, D., & Wnuk-Lipiński, E. (Eds.). (1995). Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech: wymiana czy reprodukcja? Warszawa: ISP PAN.Google Scholar
 92. Tarkowski, J. (1994). Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym. Warszawa: ISP PAN.Google Scholar
 93. Ther, P. (2016). Europe since 1989: A history. Princeton: Princeton UP.Google Scholar
 94. Turnock, D. (2003). The East European economy in context: Communism and transition. Routledge.Google Scholar
 95. Tymiński, M. (2001). PZPR i przedsiębiorstwo: nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956–1970. Warszawa: Wyd. Trio.Google Scholar
 96. Tymiński, M. (2011). Partyjni agenci: analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1949–1955). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 97. Vonyó, T. (2017). War and socialism: Why Eastern Europe fell behind between 1950 and 1989: Why Eastern Europe fell behind. The Economic History Review, 70, 248–274.  https://doi.org/10.1111/ehr.12336CrossRefGoogle Scholar
 98. Wagener, H.-J. (1998). Economic thought in communist and post-communist Europe (H.-J. Wagener, Ed.). London: Routledge.Google Scholar
 99. Wapiński, R. (1997). Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Gdańsk: Arche.Google Scholar
 100. Wyczański, A. (Ed.). (2003). Historia Polski w liczbach. T. 1: Państwo, społeczeństwo. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.Google Scholar
 101. Zysiak, A. (2016). Punkty za pochodzenie: powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście (Wyd. I). Kraków: Nomos.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations